Pojęcia podstawowe > Amortyzacja

Drukuj

Amortyzacja

Program Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe umożliwia umarzanie środków trwałych według dozwolonych przepisami metod amortyzacji z zastosowaniem obowiązujących ograniczeń podatkowych. Program automatycznie wylicza kwoty umorzeń miesięcznych i rocznych. Umożliwia wprowadzenie do ewidencji środków trwałych wcześniej umarzanych, dołączając historię ich użytkowania. Program umożliwia amortyzację według metody liniowej, degresywnej lub na podstawie indywidualnie wyznaczonych kwot umorzeń w kolejnych miesiącach. Wybór metody amortyzacji przeprowadza się podczas wprowadzania środka do ewidencji w panelu Stawki okna Środek trwały lub w oknie Wprowadzanie.

 

Metoda liniowa

Dokonując wyboru metody liniowej, przyjmujesz założenie, że dany środek trwały w czasie jego eksploatacji będzie zużywał się równomiernie. Stawki odpisów podatkowych będą tu więc stałe - niezmienne w czasie.

 

Metoda degresywna

Amortyzacja degresywna umożliwia nierównomierne rozłożenie kwot stawki amortyzacyjnej wybranego środka trwałego w czasie jego eksploatacji. W pierwszych latach użytkowania naliczane są wyższe stawki, a w miarę upływu czasu odpisy amortyzacyjne maleją. W zależności od zdefiniowanych ustawień, program rozpoczyna naliczanie odpisów według metody liniowej począwszy od roku następującego po roku, kiedy kwota amortyzacji degresywnej zrówna się z kwotą amortyzacji liniowej lub od roku następnego. Program umożliwia naliczanie nowej kwoty amortyzacji w tej metodzie po upływie kolejnych lat od daty zakupu środka lub po upływie kolejnego roku obrachunkowego.

 

Amortyzacja jednorazowa

Wprowadzany środek trwały zostaje jednorazowo wprowadzony w koszty, w miesiącu wybranym w panelu Umorzenia jednorazowe ustawień programu.

 

Amortyzacja indywidualna

Amortyzacja metodą indywidualną umożliwia określenie przez użytkownika dowolnych kwot umorzeń w kolejnych miesiącach użytkowania środka. Tak wprowadzone kwoty zastępują generowany automatycznie w innych metodach plan amortyzacji.

 

Nie podlega amortyzacji

Zaznacz wówczas, gdy określany składnik majątkowy (np. grunt) jest wymieniony w przepisach jako nie podlegający amortyzacji.

Program umożliwia umarzanie środków trwałych używanych tylko sezonowo oraz obsługę amortyzacji odnoszącej się jedynie do części, a nie całości wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli wprowadzany do ewidencji środek trwały spełnia warunki przepisów dla niskocenowego środka trwałego lub stanowi wartość niematerialną i prawną, możliwe jest takie jego zakwalifikowanie i uwzględnienie tego faktu w procesie użytkowania. Środek spełniający odpowiednie warunki może być również jednorazowo umorzony i zakwalifikowany w koszty. Ustawienia z tym związane przeprowadza się podczas wprowadzania środka do ewidencji w panelu Amortyzacja okna Środek trwały.

Dla każdego z wprowadzonych do ewidencji środków powinna być po zatwierdzeniu wyznaczona amortyzacja planowana, a następnie możliwe jest przeprowadzanie kolejnych umorzeń. W celu przeprowadzenia kolejnego umorzenia należy wybrać przycisk polecenia b_st_umr w oknie Środki trwałe i w otwartym dialogu Wyznaczenie umorzenia zdefiniować zakres przeprowadzanego umorzenia. Jeżeli w procesie użytkowania środek trwały zostanie zamortyzowany, to informacja o tym zostanie automatycznie dołączona do danych środka i po otwarciu okna z opisem środka trwałego na panelu Nazwa pojawi się czerwona pieczęć c_zamort.