Strona startowa

Drukuj

Środki trwałe

Jest to podstawowe okno umożliwiające wprowadzanie środków trwałych do ewidencji i wykonanie większości operacji na wprowadzonych środkach.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna katalogów grup, kategorii, kryteriów lub miejsc użytkowania w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista środków trwałych, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz pasek z przyciskami poleceń:

 

b_st_zat

Ten przycisk polecenia umożliwia rozpoczęcie zatwierdzania środków trwałych do obliczeń otwierając okno dialogu Zatwierdzanie nowych środków.

 

b_st_apl

Ten przycisk polecenia umożliwia wyznaczenie planu amortyzacji otwierając okno dialogu Wyznaczenie amortyzacji planowanej.

 

b_st_umr

Ten przycisk polecenia umożliwia wyliczenie kwot umorzenia otwierając okno dialogu Wyznaczenie umorzenia.

 

b_st_zmw

Ten przycisk polecenia umożliwia przeprowadzenie operacji zmiany wartości otwierając okno dialogu Zmiana wartości.

 

b_st_akt

Ten przycisk polecenia umożliwia przeprowadzenie operacji aktualizacji wartości otwierając okno dialogu Aktualizacja wartości.

 

b_st_spr

Ten przycisk polecenia umożliwia udokumentowanie sprzedaży środka otwierając okno dialogu Sprzedaż środka.

 

b_st_lik

Ten przycisk polecenia umożliwia udokumentowanie likwidacji środka otwierając okno dialogu Likwidacja środka.

 

b_st_inw

Ten przycisk polecenia umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych otwierając okno dialogu Inwentaryzacja środków.

 

b_st_str

Ten przycisk polecenia umożliwia wprowadzenie pełnego opisu środka trwałego otwierając okno Środek trwały.

 

b_st_szb

Ten przycisk polecenia umożliwia szybkie wprowadzenie podstawowych danych środka trwałego otwierając okno Wprowadzanie.

 

b_st_kwy

Ten przycisk polecenia wycina zaznaczone środki trwałe i umieszcza w schowku. Środki są nadal widoczne na liście w grupie, znikają po wklejeniu (przeniesieniu) do innej grupy.

 

b_st_kko

Ten przycisk polecenia kopiuje zaznaczone środki trwałe do schowka.

 

b_st_kwk

Ten przycisk polecenia kopiuje środki trwałe ze schowka do otwartej grupy.

 

b_st_form

Ten przycisk polecenia otwiera okno Środek trwały z danymi wybranego środka.

 

b_st_kol

Ten przycisk polecenia umożliwia wybór kolumn na liście środków otwierając okno Wybierz widoczne kolumny.

 

b_st_sum

Ten przycisk polecenia jest przełącznikiem wyświetlającym lub ukrywającym pola z podsumowaniami kolumn.

 

b_st_rze

Ten przycisk polecenia umożliwia dostęp do rejestru zdarzeń środków otwierając okno Rejestr zdarzeń środków trwałych.

 

b_excel

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów, wysyłających wyniki swojego działania do arkusza programu Excel. Jego wybranie otwiera okno Raporty.

 

b_drk

Ten przycisk polecenia umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

 

Nagłówki kolumn listy są równocześnie przyciskami sortującymi, kliknięcie każdego z nich spowoduje posortowanie pozycji na liście środków według zawartości kolumny. W tabeli znajdują się trzy kolumny o szczególnym znaczeniu o nagłówkach określonych ikonami:

 

b_st_kofl

Ta kolumna jest zawsze widoczna. Kliknięcie w tej kolumnie w wierszu środka trwałego powoduje rozwinięcie listy z dostępnymi znacznikami. Wybór znacznika z listy powoduje przypisanie go do środka. Definiowanie nazw i udostępnianie znaczników przeprowadzane jest w panelu Znaczniki ustawień programu.

 

Oznaczenie wiersza znacznikiem jest trwałym elementem opisu środka trwałego przechowywanym w bazie danych i należy go odróżnić od chwilowego zaznaczenia przez podświetlenie kolejnych wierszy, stosowanego przy wyborze elementów do przeprowadzenia operacji.

 

b_st_kowy

Ta kolumna jest zawsze widoczna. Jeżeli w wyniku prowadzonych w programie operacji wystąpi problem dotyczący jednego ze środków, to w odpowiednim wierszu tej kolumny pojawi się wykrzyknik. Kliknięcie na nim wyświetli komunikat opisujący powstały problem.

 

b_st_kono

Ta kolumna może być widoczna po zaznaczeniu w oknie Wybierz widoczne kolumny. Jeżeli dla środka zostały wpisane dodatkowe uwagi, znacznik notatki w tej kolumnie ma postać b_st_kono1, w przeciwnym wypadku ma postać b_st_kono0. Kliknięcie na znaczniku otwiera dialog Notatki dotyczące środka, w którym można wpisać, odczytać i modyfikować swoje robocze informacje o środku trwałym.

 

b_st_selekt

Ta kolumna jest zawsze widoczna. Kliknięcie na jej nagłówku działa jak przełącznik powodujący zaznaczenie wszystkich środków na liście. Działają również klawisze skrótów:

 

Ctrl+F9

Zaznacz wszystkie pozycje listy.

 

Shift+F9

Wyczyść zaznaczenie.

 

F9

Zmień zaznaczenie.

 

Kopiowanie do Excela

Możliwe jest skopiowanie widocznej w oknie tabeli do schowka, a następnie wklejenie np. do arkusza Excela. W celu wykonania tej operacji należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Skopiuj arkusz do schowka.