Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Panel Nazwa

Drukuj

Panel Nazwa

W panelu Nazwa możliwe jest wprowadzenie podstawowych danych środka trwałego.

Dwukrotne kliknięcie w polu zawierającym datę otwiera kalendarz , natomiast w polu zawierającym wartość liczbową otwiera kalkulator.

 

Numer porządkowy

W tym polu program automatycznie podpowiada kolejny numer, pod jakim rejestrowany jest wprowadzany środek.

 

Data zakupu środka

W tym polu należy wpisać datę zakupu lub wytworzenia środka trwałego w formacie RRRR-MM-DD, wynikającą z odpowiedniego dokumentu. Określa ona moment zakupu środka trwałego i jest wykorzystywana w procesie aktualizacji wartości środka trwałego do przypisania mu odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji.

 

Numer ewidencyjny

W tym polu należy wpisać nadany środkowi numer identyfikujący go w firmie. Jeżeli pole zostanie puste (z widoczną podpowiedzią <automatycznie>, wtedy program automatycznie wygeneruje numer ewidencyjny zgodnie z ustawieniami w panelu Numery ewidencyjne.

 

Nazwa środka

W tym polu należy wpisać nazwę środka trwałego, pod jaką będzie figurował w ewidencji firmy.

 

Numer KŚT

W tym polu należy wpisać numer z Klasyfikacji Środków Trwałych (czyli symbol grupy, podgrupy i rodzaju środka trwałego). Przycisk dropg umożliwia otwarcie okna Klasyfikacja Środków Trwałych i wybranie numeru z tabeli. Program wykorzystuje zawartość tego pola do automatycznego wyboru danych w celu przeprowadzania operacji w programie, np. przy tworzeniu wydruków, aktualizacji, itp. Bez przypisania środkowi trwałemu właściwego numeru KŚT, program nie będzie mógł poprawnie wykonywać operacji dla danego środka, jeżeli kryterium wyboru do operacji będzie numer w KŚT.

 

Numer fabryczny

W tym polu można wpisać numer fabryczny środka trwałego, jeżeli go posiada. Pozycja ta jest istotna zwłaszcza dla identycznych urządzeń, wymagających nadzoru procesu użytkowania każdego egzemplarza.

 

Środek obcy

Zaznaczenie tego pola wyboru kwalifikuje środek do grupy objętych jedną z umów LWD.

 

umowa: LWD

Z tej rozwijanej listy można wybrać umowę, na podstawie której wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie opisywany środek trwały. Umowa musi być wcześniej zaewidencjonowana w oknie Umowy LWD.

Kolejne pola tego panelu występują pojedynczo lub dwukrotnie, gdy środek ma oddzielną amortyzację podatkową. W tym przypadku dolna część panelu jest podzielona na dwie części zatytułowane odpowiednio Parametry bilansowe i Parametry podatkowe, w każdej z nich jest zestaw opisanych poniżej pól.

 

Data przyjęcia do użytkowania

W tym polu należy wpisać datę przyjęcia środka trwałego do użytkowania w formacie RRRR-MM-DD - program automatycznie podpowiada aktualna datę operacji. Określa ona moment rozpoczęcia naliczania przez program umorzeń dla środka trwałego. Naliczanie umorzeń rozpocznie się od początku następnego miesiąca.

 

Wartość niematerialna i prawna

To pole wyboru należy zaznaczyć wówczas, gdy wprowadzany środek został zaliczony np. do nabytych praw majątkowych, nadających się do gospodarczego wykorzystania, lub nabytych programów komputerowych.

 

Wyposażenie (środek niskocenowy)

To pole wyboru należy zaznaczyć wówczas, gdy wprowadzany środek należy do środków niskocenowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Dotychczasowe umorzenie

W tym polu pojawia się kwota dotychczasowego umorzenia środka trwałego, przeprowadzonego w programie oraz w nawiasie jaki to procent wartości środka.

 

Wartość netto środka

W tym polu pojawi się aktualna wartość środka trwałego, uwzględniająca wszystkie przeprowadzone w programie operacje, powodujące zmiany wartości.