Raporty programu > Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia > Umorzenie środków - Excel

Drukuj

Umorzenie środków - Excel

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące szczegółowo (miesiącami) przebieg wykonanej amortyzacji środka trwałego lub grupy środków trwałych, a następnie otwiera arkusz programu Excel i umieszcza w nim wyniki raportu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_excel w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w arkuszu programu Excel.

 

Stan na dzień

W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Rok działalności:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać rok, dla którego wykonany zostanie raport.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać jakie wartości umorzeń zostaną pokazane. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Kwoty umorzeń

W tej ramce należy określić sposób prezentacji kwot umorzeń.

Nie uwzględniaj korekt umorzenia

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje nie ujęcie w raporcie przeprowadzonych korekt umorzenia.

 

Rozbij umorzenia na KUP i NKUP (tylko podatkowe)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje podział na wydruku kwot na KUP i NKUP.

 

Środki

W tej ramce należy określić, dla których środków zostanie wykonany raport i jak zostaną posortowane wyniki.

Grupowanie środków według

Z tej rozwijanej listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

znaczników

 

Pokaż środki

Z tej rozwijanej listy należy, które ze środków zostaną ujęte w raporcie spośród następujących możliwości:

wszystkie wybrane

zakupione do końca roku

przyjęte do użytkowania do końca roku

 

Ukryj środki bez wykonanej amortyzacji

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że nie zostaną objęte raportem środki znajdujące się w ewidencji dla których nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych.

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie środków zaewidencjonowanych jako sprzedane.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie środków zaewidencjonowanych jako zlikwidowane.

 

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.