Ustawienia > Użytkownicy

Drukuj

Użytkownicy

W tym panelu możliwe jest przeprowadzenie operacji dodawania i usuwania użytkowników w firmie, oraz nadawania i modyfikacji ich praw.

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem zmian w panelu.

 

b_dodaj

Ten przycisk umożliwia dodanie nowego użytkownika. Po jego wybraniu otwiera się puste okno Użytkownik, w którym można zdefiniować dane i prawa nowego użytkownika programu.

 

b_usun

Ten przycisk powoduje usunięcie danych wskazanego na liście poniżej użytkownika.

 

b_form

Ten przycisk otwiera okno Użytkownik dla wskazanego na liście poniżej użytkownika. Można w nim przeglądać i modyfikować dane definiujące użytkownika programu.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista użytkowników. Lista ma formę tabeli zawierającej cztery kolumny.

 

b_admin

Ten znacznik w pierwszej kolumnie informuje, że użytkownik posiada uprawnienia administratora w firmie.

 

Identyfikator

W tej kolumnie widoczny jest identyfikator jednoznacznie określający użytkownika w programie.

 

Imię i nazwisko

W tej kolumnie widoczne jest imię i nazwisko użytkownika.

 

Prawa

W tej kolumnie widoczna jest nazwa grupy posiadanych przez użytkownika praw.