Środki trwałe > Szybkie wprowadzanie środków > Dialog Wybierz widoczne pola

Drukuj

Dialog Wybierz widoczne pola

W tym dialogu można (przez zaznaczenie pola wyboru) sterować wyświetlenie dodatkowych pól w oknie Wprowadzanie.

 

Data zakupu

W tym polu należy wpisać datę zakupu lub wytworzenia środka trwałego, wynikającą z odpowiedniego dokumentu. Określa ona moment zakupu środka trwałego i jest wykorzystywana w procesie aktualizacji wartości środka trwałego do przypisania mu odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji.

 

Numer ewidencyjny

W tym polu należy wpisać nadany środkowi numer identyfikujący go w firmie. Jeżeli numer nie zostanie wpisany, wtedy program może automatycznie wygenerować numer ewidencyjny zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

 

Numer fabryczny

W tym polu można wpisać numer fabryczny środka trwałego, jeżeli go posiada. Pozycja ta jest istotna zwłaszcza dla identycznych urządzeń, wymagających nadzoru procesu użytkowania każdego egzemplarza.

 

Numer KŚT

W tym polu należy wpisać, numer z Klasyfikacji Środków Trwałych (czyli symbol grupy, podgrupy i rodzaju środka trwałego), określony przepisami. Można także wybrać przycisk dropg i w otwartym oknie Klasyfikacja Środków Trwałych wskazać odpowiedni numer z listy, a następnie przyciskiem polecenia Użyj automatycznie przypisać go do środka. Program wykorzystuje zawartość tego pola do automatycznego wyboru danych w celu przeprowadzania operacji w programie, np. przy tworzeniu wydruków, aktualizacji, itp. Bez przypisania środkowi trwałemu właściwego numeru KŚT, program nie będzie mógł poprawnie wykonywać operacji dla danego środka, jeżeli jako kryterium wyboru do wykonania operacji będzie podany numer w KŚT.

 

Miejsce użytkowania

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy jedno ze zdefiniowanych wcześniej dla firmy miejsc użytkowania. Można również pozostawić w tym polu informację o braku miejsca użytkowania.

Miejsca użytkowania są dostępne w układzie struktury drzewiastej.

 

Znaczniki środka

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie w oknie Wprowadzanie trzech pól wyboru Wartość niematerialna i prawna, Wyposażenie i Oddzielna am. podatkowa. Zaznaczenie każdego z tych pól spowoduje zaliczenie środka do odpowiedniego rodzaju zgodnie z opisem szczegółowym w oknie opisu środka trwałego.

 

Nie podlega umorz.

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie w oknie Wprowadzanie pola Kwota nie amortyzowana oraz pola wyboru ...nie zmniejsza um. rocznego. W polu Kwota nie amortyzowana wprowadza się kwotę części wartości środka trwałego, która nie będzie umarzana. Program pomniejsza o tę kwotę wartość początkową środka i prowadzi amortyzację jedynie pozostałej kwoty. Zaznaczenie pola wyboru powoduje, że kwoty umorzeń rocznych są wyliczane w oparciu o wartość środka. W przeciwnym wypadku podstawę wyliczenia stanowi wartość środka pomniejszona o kwotę w polu Kwota nie amortyzowana.

 

Współczynnik modyfikujący

W tym polu program podpowiada - w zależności od przyjętej metody amortyzacyjnej - wartość równą 1,00 albo 2,00. Można te wartości dowolnie zmieniać w zakresie określonym przepisami.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje dodanie zaznaczonych pól do listy widocznych w oknie Wprowadzanie.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez zmian.