Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Panel Konta

Drukuj

Panel Konta

W panelu Konta możliwe jest przeglądanie i wprowadzanie informacji istotnych dla zdefiniowania obiegu dokumentacji procesu użytkowania środka trwałego oraz zarejestrowanie dokumentacji jego zakupu lub wytworzenia. Dla środka zostają tu przypisane konta księgowania wyników operacji.

Szablon księgowania

W tym opuszczanym polu listy można wybrać właściwy dla wprowadzanego środka szablon księgowania spośród wcześniej zdefiniowanych w panelu Szablony księgowań ustawień programu lub przyciskiem Kartoteka szablonów księgowania otworzyć okno kartoteki szablonów i dodać nowy szablon.. Szablon księgowania definiuje dokładnie sposób rozksięgowania umorzeń i przesyłania do programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość. Wybranie przycisku b_sto_szabl obok pola z nazwą szablonu powoduje otworzenie okna definiowania przypisanego do środka szablonu księgowań.

Po przeprowadzeniu rozdziału amortyzacji panel jest podzielony na dwie części zatytułowane odpowiednio Parametry bilansowe i Parametry podatkowe, w każdej z nich jest inny zestaw opisanych poniżej kont specjalnych.

 

W parametrach bilansowych:

Konto środka trwałego

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest zaksięgowany środek trwały. Standardowo są to konta z grupy 010-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Konto umorzeń

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota umorzeń. Standardowo są to konta z grupy 070-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

W parametrach podatkowych:

Konto umorzeń

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota umorzeń podatkowych. Standardowo są to konta z grupy 070-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Konto różnicy

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota różnicy pomiędzy umorzeniem podatkowym i bilansowym. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Um. poza kosztami

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym są księgowane kwoty ulg inwestycyjnych i refundacji. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

Mechanizm działania kont specjalnych polega na zastąpieniu kontem wprowadzonym w tym panelu odpowiedniego konta w szablonie księgowania. Konta specjalne nie działają bez udziału szablonu księgowania. Jeżeli pola kont specjalnych są puste (-brak konta-) to konta z szablonu księgowania nie są zamieniane.

Poniżej znajduje się pole wyboru:

 

Używaj zawsze tego zestawu kont

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduję, że dla środków przypisanych do centrów kosztów wykorzystywany jest szablon księgowania widoczny w tym panelu wraz z kontami specjalnymi, a nie zestaw kont z centrum kosztów.

 

DOKUMENTY ZAKUPU

W dolnej części panelu znajduje się tabela, w której można ewidencjonować wszystkie dokumenty związane z zakupem i zmianami wartości środka trwałego. Ponad tabelą znajdują się przyciski poleceń sterujących dodawaniem i usuwaniem dokumentów zakupu:

 

b_dodaj

Ten przycisk polecenia uruchamia proces wprowadzania kolejnego dokumentu uaktywniając następny wiersz tabeli.

 

b_usun

Ten przycisk polecenia usuwa podświetlony w tabeli dokument.

 

Tabela zawiera kolumny:

Data

W tej kolumnie należy wpisać datę wystawienia dokumentu zakupu środka, jego elementów lub dokumentu wytworzenia środka.

 

Nazwa dokumentu

W tej kolumnie należy wpisać dane identyfikujące dokument.