Migrator > Instrukcja migracji > Weryfikacja danych po migracji do SERP > SERP Handel - weryfikacja danych

Drukuj

SERP Handel - weryfikacja danych

Po pierwszym otwarciu zmigrowanej firmy programu Handel należy wykonać raport: Raporty > System > Pomocnicze > Ustal połączenia po migracji.

 

Raporty diagnostyczne

W programie Sage Symfonia ERP Handel należy uruchomić raporty diagnostyczne (Raporty > System > Diagnostyka). Każdy raportowany błąd (o ile taki się pojawi) należy przeanalizować i potraktować indywidualnie.

Może się tak zdarzyć, że błąd istniał już w wersji źródłowej, ale diagnostyki Sage Symfonia Handel go nie wykryły. W takim przypadku należy rozważyć ich naprawę raportem diagnostycznym modułu ERP.

 

Porównywanie wyników zestawień

Porównując analogiczne zestawienia w obu programach należy mieć świadomość, że ich wyniki mogą się od siebie różnić. Ze względu na różne silniki baz danych i pewne różnice w organizacji danych w obydwu liniach, może się zdarzyć, że różne zestawienia mogą prezentować nieco inne wyniki. Oto niektóre z nich:

Nierozliczone dokumenty magazynowe – w przeciwieństwie do programu Sage Symfonia ERP Handel, w Sage Symfonia Handel w zestawieniu nie są ujmowane nierozliczone dokumenty magazynowe, które mają niewypełnione pole „termin”.

Nierozliczone dokumenty magazynowe kontrahentów – w programie Sage Symfonia ERP Handel, w zestawieniu nie są ujmowane nierozliczone dokumenty magazynowe, które mają niewypełnione pole „Kod kontrahenta” (brak kontrahenta lub kontrahent incydentalny), a w Sage Symfonia Handel są.

Sprzedaż za okres - w programie Sage Symfonia ERP Handel, w zestawieniu nie są ujmowane faktury zaliczkowe, a w Sage Symfonia Handel są.

Stany magazynowe towarów z zaznaczoną opcją „prezentuj stany zerowe” - w przypadku zestawienia dla konkretnego magazynu obydwa programy działają jednakowo - prezentowane towary ze stanem zerowym, ale tylko te, które mają jakąś historię dostaw w tym magazynie. W przypadku zestawienia dla wszystkich magazynów - w ERP są prezentowane towary ze stanem zerowym, ale tylko te, które mają jakąś historię dostaw, a w Symfonii wszystkie bez względu na historię dostaw.

Pole koszt na zestawieniach dokumentów zakupu nie może być porównywane ponieważ ma odmienne znaczenie: w programie Sage Symfonia Handel jest to suma wartości z powiązanych dokumentów PZ, a w linii ERP  wartość z pola koszt na dokumencie zakupu. W większości przypadków, gdy dokumenty zakupu są w całości rozliczone przez dokumenty PZ, również wartościowo, te kwoty się zgadzają, w przeciwnym razie mamy różnice w zestawieniach.

Zestawienie ‘Niezrealizowana sprzedaż’: w HMP korekty na tym zestawieniu są wykazywane osobno, a w HMF łącznie z fakturami korygowanymi. Tak więc w HMF dla dokumentu korygowanego w kolumnie ‘ilość do realizacji’ pojawia się kwota z uwzględnieniem korekty, a w kolumnie ‘ilość’ wykazywana jest ilość bez uwzględnienia korekty.

W zestawieniu „Dostawy towaru o stanach niezerowych” są  ujmowane dostawy, których stan bieżący jest  większy od 0. W przypadku Sage Symfonia Handel  pole „ilość” na zestawieniu prezentuje stan bieżący dostawy (stan handlowy plus rezerwacje), a w przypadku ERP tylko stan handlowy.

W programie Sage Symfonia Handel, towary z katalogu typu "kosz" nie są ujmowane na zestawieniach wywołanych z kartoteki towarowej. W linii ERP takie towary mają status "nieaktywny" i są ujmowane na zestawieniach.

Nie oznacza to, że wymienionych wyżej zestawień nie można użyć do weryfikacji danych. Wystarczy użyć różnych podsumowań i zestawień pochodnych uwzględniających powyższe różnice.

 

Porównywanie kartotek

W procesie migracji przenoszone są rodzaje, katalogi i wszystkie elementy kartotek. Porównując zawartość kartotek należy pamiętać o następujących różnicach w ich organizacji:

Dokumenty zapisane w buforze Symfonii, w Symfonii ERP nie mają odrębnej kartoteki. Dla odróżnienia od wystawionych dokumentów są prezentowane pochyłą czcionką.

Zamówienia mają odrębne kartoteki: „Zamówienia obce” i „Zamówienia własne”.

Katalogi typu „Kosz” nie są przenoszone do Sage Symfonia ERP Handel. Elementy kartotekowe z kosza „trafiają” do katalogu głównego i oznaczane są jako nieaktywne („wyszarzone” pole kod/numer).

Podczas porównywania zawartości kartotek pomocne mogą okazać się filtry (zakładka „wybory”).

 

Dokumenty

Niektóre uwagi wymienione poniżej również mają wpływ na zawartość (ilość) kartotek lub wyniki zestawień.

 

Koszt operacji handlowej

Dokumenty przeniesione przez mechanizm migracji, posiadają status aktywny oraz nie mają przypisanego znacznika zaimportowany z Symfonia. Przeniesienie w ten sposób dokumentów umożliwia wyliczenie wartości towaru na dokumentach handlowych nie od wartości wyliczonej na podstawie ceny bazowej, a na podstawie powiązanego dokumentu magazynowego.

 

Korekty

W Sage Symfonia Handel funkcjonuje rodzaj korekty magazynowej umożliwiający wystawienie jednej korekty przyjęcia lub wydania do kilku dokumentów przyjęć lub wydania. Mechanizm występuje w sytuacji, kiedy np. do jednej faktury sprzedaży mamy utworzone np. 3 dokumenty wydania. Wystawiając korektę sprzedaży do takiej faktury np. do zera, w Sage Symfonia Handel mamy możliwość wystawienia pojedynczej korekty wydania pomimo iż były do tej faktury trzy dokumenty wydań. W Sage Symfonia ERP Handel taki obiekt biznesowy nie jest możliwy. Dlatego też, dokumenty korekt wydań i przyjęć, które odnoszą się do więcej niż jednego dokumentu, są dzielone. Jeżeli w Sage Symfonia Handel był dokument o kodzie 0001/08/2013-WZK i korygował on trzy dokumenty wydań, to w Sage Symfonia ERP Handel, ta korekta jest dzielona na trzy dokumenty korekt o odpowiednich nagłówkach: 0001/08/2013-WZK, 0001/08/2013-WZK/2, 0001/08/2013-WZK/3. Pozycje korygowane na tych dokumentach są dostosowane do pozycji, jakie były wydawane na dokumentach wydań (lub przyjęć).

 

Kontrakty i zaliczki

W Sage Symfonia Handel istnieje jeszcze jedna grupa dokumentów, która nie jest już używana w Sage Symfonia ERP Handel. Mianowicie chodzi o dokumenty zaliczek/kontraktów. Mechanizm migracyjny przenosi te dokumenty w niezmienionej formie do Sage Symfonia ERP, jednak w Sage Symfonia ERP dokumenty te mają status kontraktów archiwalnych i mają ograniczoną funkcjonalność. Aby przywrócić ich funkcjonalność należy po wykonaniu migracji wykonać na bazie danych polecenie:

exec hm.amsys_WriteProfileString 'FIRMA.HM', 'Ustawienia', 'PozwolNaKontraktyArchiwalne', '1'

 

Wykonanie tego polecenia powoduje, że kontrakty archiwalne stają się pełnoprawnym dokumentem, co za tym idzie będzie można nie tylko je korygować, ale również wystawiać nowe. Dlatego po wykonaniu polecenia należy w Ustawienia \ Typy dokumentów \ Zamówienia obce dezaktywować typ dokumentu o charakterze Kontrakt (archiwalny), aby Użytkownik nieświadomie nie zaczął wystawiać nowych dokumentów na podstawie tego typu.

 

Dokumenty walutowe

Mechanizm dokonuje migracji dokumentów walutowych w niezmienionej formie. Może się zdarzyć sytuacja, że zestawienia po dokumentach walutowych będą się różniły o kilka groszy pomiędzy Sage Symfonia ERP Handel a Sage Symfonia Handel. Dodatkowo w Sage Symfonia ERP Handel w takich sytuacjach zestawienia w złotówkach po towarach i po nagłówkach dokumentów walutowych mogą się również różnić o kilka groszy. Owe różnice wynikają ze sposobu wyliczania wartości netto w historycznych dokumentach walutowych. Historycznych – oznacza powstałych przed wersją Sage Symfonia Handel 2011. W tych dokumentach wartość netto w złotówkach nie była zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, aby było można dokonać odpowiednich wyliczeń wartości netto w pln przy przesyłaniu wartości do modułu finansowego. Konwersja modułu Sage Symfonia ERP Handel, również nie naprawia tych wartości netto, dlatego migracja przenosi te dokumenty w niezmienionej formie.

Statusy dokumentów

Różnice w działaniu obydwu programów przejawiają się w tym, że w linii Symfonia nie istnieje status „Wydanie/przyjęcie częściowe”, więc w przypadku częściowego wydania/przyjęcia w Symfonii status będzie „Nie wydano/przyjęto”, a w ERP „Wydanie/przyjęcie częściowe”.

Jeżeli chodzi o korekty, to w Symfonii każdy dokument ma swój stan rozliczenia, a w ERP rozliczenie jest wspólne dla wszystkich dokumentów z całej transakcji. Jeśli którykolwiek dokument z całej transakcji w Symfonii jest nierozliczony, to po migracji w ERP wszystkie dokumenty z danej transakcji będą nierozliczone.

Koszt skorygowanych dokumentów sprzedaży

W przypadku skorygowanych dokumentach sprzedaży, porównując obydwa programy, inna część kosztu może być wykazywana na korektach, a inna na dokumentach korygowanych. Jednak suma kosztów dokumentu oryginalnego i jego korekt powinna być taka sama w obu programach.

Dokumenty przeniesione do archiwum

Dokumenty przeniesione do archiwum migrowane są jako nieaktywne (w kartotece „wyszarzone”, nie „wchodzą” do zestawień).

 

Stany magazynowe

Stany magazynowe w Sage Symfonia ERP Handel są odtwarzane na podstawie dokumentów magazynowych.

 

Ustawienia firmy

Migracja przenosi dane firmy wraz z użytkownikami, magazynami, rejestrami pieniężnymi i parametrami pracy:

Parametry pracy są migrowane, ale warto zweryfikować ustawienia wszystkich parametrów ze względu na to, iż w programie Sage Symfonia ERP Handel jest ich więcej.

Migrowane są wszystkie handlowe prawa użytkowników. Użytkownik „Admin”, który w programie Sage Symfonia Handel posiada wszystkie prawa, dodatkowo ma nadawane wszystkie prawa wspólne (moduł Sage Symfonia ERP Administracja).

Uprawnienia użytkowników do rejestrów pieniężnych i magazynów są przenoszone 1:1. Różne są natomiast sposoby ich prezentacji. Nieaktywny rejestr pieniężny (w Sage Symfonia Handel aktywność zaznacza się na formatce, w Sage Symfonia ERP Handel na liście rejestrów pieniężnych), na formatce użytkownika, w zakładce „Rejestry pieniężne” w programie Sage Symfonia Handel jest niewidoczny, natomiast w ERP jest widoczny z adnotacją „zablokowany”. Analogiczna sytuacja występuje jeśli chodzi o prezentację uprawnień do magazynów.

Rachunek bankowy z zakładki „Bank” z formatki danych firmy jest migrowany pod nazwą rachunku „rachunek firmy” z opcją „domyślny”, a wszystkie rachunki rejestrów pieniężnych z nazwą taką jak kod rejestru.

 

Typy dokumentów

W programie Sage Symfonia Handel typ raportu płatności dla rejestru pieniężnego jest definiowany na formatce rejestru, w zakładce „Inne”. W programie Sage Symfonia ERP Handel, do tego celu służą odrębne typy dokumentów o charakterze „raport płatności”, przypisywane rejestrom na formatce rejestru w zakładce „Dokumenty”. Podczas migracji tworzone są nowe typy dokumentów płatności dla wszystkich rodzajów rejestrów pieniężnych na podstawie danych z poszczególnych formatek rejestrów. Przy czym nazwa rejestru jest „brana” z pola „Raport płatności” (formatka rejestru, zakładka „Inne”), szablon numeracji z pola o analogicznej nazwie, a skrót typu dokumentu oraz serii są generowane automatycznie i ich numeracja jest przypadkowa.

 

Nazwy pól

W programie Sage Symfonia Handel istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych atrybutów dla towarów i kontrahentów przy użyciu zakładki w Ustawieniach – „Nazwy pól”. W Sage Symfonia ERP Handel istnieje podobny mechanizm pod nazwą „Wymiary analityczne”. W związku z tym migracja odwzorowuje całość zagadnienia związanego z „nazwami pól” w „wymiarach analitycznych”. Przenoszone są wszystkie pola, których nazwa nie jest pusta jako wymiary analityczne (kontrahentów lub towarów) typu tekstowego lub słownikowego, z nazwą identyczną do nazwy pola. Słowniki pól wraz z elementami są przenoszone jako słowniki użytkownika. Może się tak zdarzyć, że w słownikach, które zostały utworzone  w ERP na podstawie ''słowników pól' z Symfonii będzie więcej elementów niż w słownikach źródłowych w Symfonii. W Symfonii można w polu dodatkowym towaru/kontrahenta, które jest zdefiniowane jako słownikowe wpisać wartość 'z palca' nie będącą elementem słownika. I o takie wartości będzie poszerzony słownik w ERP.

 

Typy cen

W programie Sage Symfonia ERP Handel nie ma możliwości definiowania dodatkowych typów cen (są tylko 4 podstawowe), a typ D jest zawsze ceną brutto. W związku z tym może okazać się niemożliwa edycja zmigrowanego dokumentu, który „wykracza poza zakres”.

 

Współpraca z FK

Przenoszone są parametry i schematy księgowań, natomiast ponownie należy skonfigurować „Kartoteki FK”.

 

Inne uwagi

Aktualna wersja migracji nie przenosi:

raportów,

indywidualnych ustawień użytkowników jak np. ustawienia okna „Po terminie”,

uzgodnień z FK w definicjach typów rejestrów i dokumentów,

ustawień drukarek i kas fiskalnych,

plików inwentaryzacji,

informacji związanych z ochroną danych osobowych (dane o użytkowniku i dacie wprowadzenia/modyfikacji kontrahenta i pracownika),

obrazu znaczników wprowadzonych indywidualnie przez klienta.