Raporty programu > Okno Operacje > OT Przyjęcie do użytkowania - graficzny

Drukuj

OT Przyjęcie do użytkowania - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument OT - potwierdzający przyjęcie do użytkowania środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Wykonaj dla

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać, dla których ze środków objętych operacją będzie wykonywany raport. Dostępna jest pozycja wszystkie środki objęte operacją jako domyślna oraz indywidualnie każdy ze środków.

 

Data

W tym polu należy wprowadzić datę przeprowadzenia operacji. Podpowiadana jest data operacji pod jaką została zarejestrowana w programie.

 

Il. załączników

W tym polu można wpisać liczbę jaka będzie wydrukowana w polu Ilość załączników dokumentu.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być przedstawione kwoty. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Uwagi

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w polu Uwagi dokumentu.

 

Wydrukuj Polecenie Księgowania nr:

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie wraz z dokumentem operacji dokumentu PK. W polu tekstowym należy wprowadzić numer polecenia księgowania. Podpowiadany jest kolejny numer zarejestrowany w programie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.