Operacje > Skierowanie środka do amortyzacji

Drukuj

Skierowanie środka do amortyzacji

Operacja ta jest dokonywana w przypadku, gdy środek trwały został zamortyzowany jednorazowo a następnie zastosowano inny typ amortyzacji. Należy ją przeprowadzić w panelu Amortyzacja okna Środek trwały. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Data rozpoczęcia amortyzacji

W tym polu widoczna jest data (pierwszy dzień miesiąca), od której rozpoczyna się amortyzowanie środka.

 

Wartość do amortyzacji

W tym polu należy wpisać kwotę skierowaną do amortyzacji. Do wysokości tej kwoty naliczane będą umorzenia.

 

Stopa procentowa

W tym polu widoczna jest wartość rocznej stawki amortyzacyjnej zastosowanej do naliczania umorzeń.

 

Współczynnik modyfikujący

W tym polu widoczna jest wartość współczynnika modyfikującego stopę procentową zastosowanego do naliczania umorzeń.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.