Operacje > Zmiana wartości środka

Drukuj

Zmiana wartości środka

Jeżeli operacja zmiany wartości środka została przeprowadzona w związku z jego częściową sprzedażą lub likwidacją to będzie zatytułowana odpowiednia Częściowa sprzedaż środka lub Częściowa likwidacja środka.

Operacja ta jest dokonywana w celu wprowadzenia do obliczeń w programie informacji o zmianie wartości podstawy tych obliczeń. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk polecenia b_st_zmw w oknie Środki trwałe. Operację opisują następujące parametry:

 

Dokonana w dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Na dzień

W tym polu widoczna jest data od której dane zapisane w operacji są uwzględniane w obliczeniach.

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Zmiana o kwotę bil. oraz pod.

W tych polach widoczne są kwoty, o jakie zmieniona została wartość środka.

 

Zmiana kwoty netto

W tym polu widoczna jest kwota, o jaką zmieniona została wartość netto środka trwałego wynikającą z dokumentacji nabycia.

 

Zmiana kwoty VAT

W tym polu widoczna jest kwota, o jaką zmieniona została wartość VAT dla środka trwałego.

 

Zmiana VAT odlicz.

W tym polu widoczna jest kwota, o jaką zmieniona została wartość VAT odliczonego dla środka.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.