Okna programu > Pasek menu > Menu VBA

Drukuj

Menu VBA Extra

Menu VBA zawiera polecenia sterujące dostępem do środowiska VBA.

 

Znajdują się w nim następujące polecenia:

Nowy dokument SBC - otwiera okno Wybierz układ nowego dokumentu, w którym można wskazać układ okna nowego dokumentu.

Otwórz dokument SBC - otwiera okno systemowego dialogu Otwórz plik, skonfigurowanego do otwierania plików SBC projektu VBA.

Zapisz - zapisuje aktywny dokument projektu VBA.

Zapisz jako - zapisuje aktywny dokument projektu VBA pod inną nazwą lub w innym miejscu. Wybranie tego polecenia otwiera okno systemowego dialogu Zapisz plik jako, skonfigurowanego do zapisywania plików SBC projektu VBA.

VBA IDE - otwiera okno Visual Basic for Applications, w którym można tworzyć tworzyć elementy rozszerzeń systemu.

Makra - otwiera okno, w którym można uruchamiać, edytować lub usuwać makra.

Właściwości - otwiera okno, w którym dostępna jest lista właściwości dla wybranego dokumentu.

Dodatki - umożliwia sterowanie dodatkami do modułu. Wybranie tego polecenia otwiera okno menedżera dodatków. Dodatki to składniki, które mogą być zainstalowane w celu rozszerzenia poleceń i funkcji modułu.

Zabezpieczenia SAGE - otwiera okno Bezpieczeństwo SAGE, w którym można określić poziom zabezpieczeń stosowanych do dokumentów VBA w systemie.

Desktop - otwiera okno Ustawienia aktywnego desktopu (pulpitu w oknie głównym modułu).

Import/Eksport - rozwija menu zawierające polecenia sterujące importem i eksportem w środowisku VBA:

Twórz nowy SBC i importuj SBP -  tworzy nowy dokument projektu VBA na podstawie wybranego szablonu istniejącego dokumentu. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Otwieranie, skonfigurowanego do otwierania plików SBP szablonu projektu VBA.

Importuj MainDoc -  umożliwia import pliku dokumentu głównego projektu VBA. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Otwieranie, skonfigurowanego do otwierania plików SBP szablonu projektu VBA.

Importuj UserDoc - umożliwia import pliku dokumentu użytkownika projektu VBA. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Otwieranie, skonfigurowanego do otwierania plików SBP szablonu projektu VBA.

Importuj SBP do aktywnego SBC - umożliwia wczytanie do aktywnego projektu VBA danych z szablonu projektu VBA (format SBP).

Eksportuj aktywny SBC - tworzy nowy dokument projektu VBA na podstawie aktywnego dokumentu. Wybranie tego polecenia powoduje wyświetlenie okna systemowego dialogu Zapisz jako, skonfigurowanego do zapisywania plików SBC projektu VBA.

Eksportuj MainDoc - tworzy nowy dokument głównego projektu VBA. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Zapisywanie jako, skonfigurowanego do zapisywania plików SBP projektu VBA.

Eksportuj UserDoc - tworzy nowy dokument użytkownika projektu VBA. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Zapisywanie jako, skonfigurowanego do zapisywania plików SBP projektu VBA.