Raporty > Okno Miejsca użytkowania > Etykiety miejsc użytkowania - graficzny

Drukuj

Etykiety miejsc użytkowania - graficzny

Przeznaczenie

Drukuje etykiety z kodami kreskowymi, opisującymi miejsc użytkowania środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Miejsce użytkowania okna Miejsce użytkowania.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Orientacja strony

Z tej grupy opcji należy wybrać kierunek nadruku etykiet na stronie. Dostępne są opcje:

Pionowa

Pozioma

 

Liczba kolumn

W tym polu należy wpisać liczbę określającą ile kolumn etykiet powinno się mieścić na stronie A4.

 

Liczba wierszy

W tym polu należy wpisać liczbę określającą ile wierszy etykiet powinno się mieścić na stronie A4.

 

Liczby kolumn i wierszy określają pośrednio wielkość pojedynczej etykiety.

 

Drukuj etykiety

Z tej grupy opcji należy wybrać, które ze zdefiniowanych dla strony etykiet powinny zostać wydrukowane:

Wszystkie na stronie - ta opcja powoduje, że drukowane są wszystkie etykiety mieszczące się na stronie.

Wybrane - ta opcja uaktywnia przycisk polecenia Wybierz, otwierający okno dialogu Wybierz etykiety.

hmtoggle_plus1Dialog Wybierz etykiety

 

Marginesy

W polach wewnątrz tej ramki należy określić wielkość marginesów wydruku. Są to dodatkowe marginesy i przy ich ustalaniu należy uwzględnić istniejące ustawienia marginesów drukarki w systemie.

 

Drukuj obramowania wokół etykiet

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie linii rozdzielających obszar poszczególnych etykiet, ułatwiających ewentualne ich cięcie po wydrukowaniu.

 

Drukuj symbol miejsca w postaci kodu kreskowego

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie na każdej etykiecie kodu kreskowego ułatwiającego w przyszłości inwentaryzację środków za pomocą czytnika kodów.

 

Drukuj pełną nazwę ścieżkową miejsca użytkowania

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie na każdej etykiecie pełnej ścieżki położenia miejsca użytkowania w strukturze miejsc.

 

Drukuj nazwę skróconą firmy

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie na każdej etykiecie skróconej nazwy firmy.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.

 

Test

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu testowego, umożliwiającego sprawdzenie rozmieszczenia etykiet na stronie wydruku.