Raporty > Okno Środki trwałe > Koszty eksploatacji środków trwałych - graficzny

Drukuj

Koszty eksploatacji środków trwałych - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kosztów eksploatacji przypisanych do poszczególnych środków trwałych firmy zaewidencjonowanych w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

W okresie:

W polach Od i Do należy wprowadzić daty graniczne okresu, dla którego będzie wykonane zestawienie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Grupowanie środków

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.

Grupowanie według

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

rodzajów środków

znaczników

 

Grupa

To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.

 

 

Uwzględnij tylko ulepszenia

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie tylko tych kosztów eksploatacji, które zostały oznaczone jako ulepszenia.

 

Uwzględnij tylko aktywne koszty

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie tylko tych kosztów eksploatacji, które nie zostały przeniesione na podwyższenie wartości środka.

 

Pokazuj szczegóły kosztów eksploatacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje pokazanie kolejnych kosztów eksploatacji przypisanych do środka trwałego i ich opisu. Jeżeli pole pozostanie niezaznaczone wyświetlona zostanie tylko suma kosztów eksploatacji.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.