Raporty > Okno Środki trwałe > Okno Inwentaryzacji środków trwałych > Inwentaryzacja - rozliczenie - Excel

Drukuj

Inwentaryzacja - rozliczenie - Excel

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie różnic pomiędzy ewidencją, a rzeczywistym stanem środków trwałych stwierdzonym w czasie inwentaryzacji, a następnie otwiera arkusz programu Excel i umieszcza w nim wyniki raportu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_exc w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w arkuszu programu Excel.

 

Na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będą wykonane obliczenia. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

Z grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Części składowe

W tej ramce należy określić sposób rozliczania środków z zaewidencjonowanymi częściami składowymi w raporcie.

 

Drukuj części składowe środków

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje drukowanie na liście każdej części składowej, jeżeli środek trwały jest skompletowany z wielu części.

 

Nie dopełniaj wartości części składowych do wartości środka

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w sytuacji, gdy wartość środka nie jest równa sumie wartości części składowych, zostaną wydrukowane rzeczywiste kwoty. Jeżeli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, to wartość każdej części składowej zostanie przemnożona przez taki współczynnik, aby suma wartości części składowych była równa wartości środka.

 

Wartość środka jest taka jak suma wartości części składowych

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w sytuacji, gdy wartość środka nie jest równa sumie wartości części składowych, jako wartość środka zostanie przyjęta suma wartości części składowych.

 

 

Grupuj środki według miejsc użytkowania

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje posortowanie na wydruku środków według powiązania z miejscem użytkowania.

 

Pokaż tylko różnice

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w raporcie ujęte zostaną tylko te środki, dla których występuje różnica pomiędzy stanem a ilością oczekiwaną.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.