Raporty > Okno Operacje > Lista dokumentów operacji - graficzny

Drukuj

Lista dokumentów operacji - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę istniejących dokumentów operacji wybranych typów, we wskazanym okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Uwzględnij dokumenty wystawione w okresie

W tej ramce w polach Od dnia i Do dnia należy wprowadzić daty graniczne okresu, dla którego będzie wykonane zestawienie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Uwzględnij dokumenty dla następujących operacji

W tej ramce należy określić zaznaczając odpowiednie pola wyboru, typy operacji ujętych w zestawieniu.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.