Raporty > Okno Środki trwałe > Przewidywany plan amortyzacji dla roku

Drukuj

Przewidywany plan amortyzacji dla roku

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie zaplanowanego przebiegu dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Rok działalności:

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy rok, dla którego będą wykonane obliczenia. Na liście dostępne są lata zdefiniowane dla firmy w ustawieniach programu. Podpowiadany jest rok zawierający bieżącą datę operacji w programie.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Grupowanie środków

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.

Grupowanie według

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

rodzajów środków

znaczników

 

Grupa

To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.

 

 

Środki

W tej ramce można sterować wyświetleniem środków trwałych:

 

Pokaż środki:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać dodatkowe ograniczenie wyświetlanych środków spośród następujących możliwości:

wszystkie wybrane

zakupione do końca roku

przyjęte do użytkowania do końca roku

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane przed datą wykonania raportu.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zlikwidowane przed datą wykonania raportu.

 

 

Dodaj kolumny: wartość środka, typ amort., stopa%, współcz. mod.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ujęcie w zestawieniu kolumn opisujących parametry środka.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.