Raporty > Okno Ulgi inwestycyjne > Ulga inwestycyjna - graficzny

Drukuj

Ulga inwestycyjna - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące stan ulgi inwestycyjnej, na wskazany dzień.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Środki okna Ulga inwestycyjna.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień

W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Ulga na rok

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać rok, dla którego zostanie przedstawione rozliczenie.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.