Raporty > Okno Miejsca użytkowania > Środki w miejscach użytkowania - graficzny

Drukuj

Środki w miejscach użytkowania - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę środków w poszczególnych miejscach użytkowania, we wskazanym dniu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Miejsce użytkowania okna Miejsce użytkowania.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień

W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Środki sprzedane i zlikwidowane

W polach wyboru można wskazać czy raport ma uwzględniać środki sprzedane oraz zlikwidowane przed datą wykonania raportu.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.