Raporty > Okno Środki trwałe > Panel Arkusz > Przewidywany przebieg amortyzacji - graficzny

Drukuj

Przewidywany przebieg amortyzacji - graficzny

Przeznaczenie

Tylko dla niezatwierdzonych środków trwałych.

Tworzy prognozę przewidywanego przebiegu amortyzacji środka trwałego, dla określonych w jego opisie parametrów.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Arkusz okna opisu środka trwałego dla niezatwierdzonych środków.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.