Raporty > Okno Środki trwałe > Okno Lista umorzeń > Lista umorzeń - graficzny

Drukuj

Lista umorzeń - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie zawierające wartości umorzeń z okna Lista umorzeń, przed ich zapisaniem do bazy danych. Możliwe jest wydrukowanie, analiza i ewentualna modyfikacja przeprowadzonych umorzeń.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Lista umorzeń.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.