Raporty > Okno Miejsca użytkowania > Inwentaryzacja środków w miejscach użytkowania

Drukuj

Inwentaryzacja środków w miejscach użytkowania

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie środków trwałych znajdujących się na ewidencji firmy, w formie tabeli ułatwiającej przeprowadzenie ich inwentaryzacji z podziałem na poszczególne miejsca użytkowania we wskazanym dniu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Miejsce użytkowania okna Miejsce użytkowania.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień

W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Środki sprzedane i zlikwidowane

W tej ramce należy określić zakres inwentaryzacji środków.

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie środków zaewidencjonowanych jako sprzedane.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie środków zaewidencjonowanych jako zlikwidowane.

 

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.