Raporty > Okno Środki trwałe > Okno Inwentaryzacji środków trwałych > Inwentaryzacja - arkusz spisu - graficzny

Drukuj

Inwentaryzacja - arkusz spisu - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę środków trwałych, dla których będzie przeprowadzany spis z natury. Lista stanowi podstawę pracy komisji dokonującej spisu z natury środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Skład komisji inwentaryzacyjnej

W kolejnych polach należy wpisać członków komisji prowadzącej inwentaryzację. Jeżeli pola pozostaną puste to na wydruku pojawią się tylko numer i miejsce na ręczne wpisanie nazwisk.

 

Spis rozpoczęto

W tym polu należy wprowadzić datę rozpoczęcia spisu. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Jeżeli pole pozostanie puste to na wydruku pojawi się tylko miejsce na ręczne wpisanie daty. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Wycenił (imię i nazwisko)

W tym polu należy wpisać imię i nazwisko osoby dokonującej wyceny inwentaryzowanych środków. Jeżeli pole pozostanie puste to na wydruku pojawią się tylko miejsce na ręczne wpisanie nazwiska.

 

Dodaj pola "Cena" i "Wartość"

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje dodanie w tabeli kolumn o wymienionych nazwach.

 

Drukuj części składowe środków

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje drukowanie na liście każdej części składowej, jeżeli środek trwały jest skompletowany z wielu części.

 

Dodaj   X   pustych wierszy na końcu arkusza

W tym polu należy wpisać ile pustych wierszy powinno być dodatkowo umieszczone na liście w celu dopisania środków trwałych nie ujętych w zestawieniu do inwentaryzacji.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.