Raporty > Okno Środki trwałe > Historia środka - graficzny

Drukuj

Historia środka - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie wszystkich operacji zaewidencjonowanych w programie dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień

W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Pokaż wszystkie operacje

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie wszystkich operacji dotyczących środka trwałego. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, to pokazane zostaną jedynie operacje do dnia określonego w polu Stan na dzień.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.