Raporty > Okno Środki trwałe > Ewidencja środków trwałych (KPiR i KH) - graficzny

Drukuj

Ewidencja środków trwałych (KPiR i KH) - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę zaewidencjonowanych w programie środków trwałych, zawierającą informacje wymagane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym. Przeznaczony jest dla prowadzących Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowe.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której wykonywane jest zestawienie. Podpowiadana jest aktualna data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Grupowanie środków

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.

Grupowanie według

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

rodzajów środków

znaczników

 

Grupa

To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.

 

Środki

W tej ramce można sterować wyświetleniem środków trwałych:

 

Pokaż środki:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać dodatkowe ograniczenie wyświetlanych środków spośród następujących możliwości:

wszystkie wybrane

zakupione do końca roku

przyjęte do użytkowania do końca roku

 

Uwzględnij środki sprzedane w roku obejmującym wybraną datę

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zaznaczone jako sprzedane we wskazanym roku.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane w roku obejmującym wybraną datę

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zaznaczone jako zlikwidowane we wskazanym roku.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.