Raporty > Okno Środki trwałe > Amortyzacja bilansowa i podatkowa - graficzny

Drukuj

Amortyzacja bilansowa i podatkowa - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące przebieg amortyzacji środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której wykonywane jest zestawienie. Podpowiadana jest aktualna data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Zestawienie

W tej ramce należy wybrać okres czasowy dla jakiego ma zostać wykonany raport. Dostępne są opcje:

Roczne - dla roku obrachunkowego, który zawiera aktualną datę operacji.

Miesięczne - dla miesiąca roku obrachunkowego, który zawiera aktualną datę operacji.

 

Grupowanie środków

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.

 

Grupowanie według

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT bilansowa

KŚT podatkowa

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń bilansowych

kont umorzeń podatkowych

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

rodzajów środków

znaczników

 

Grupa

To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.

 

 

Zestawienie syntetyczne

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wyniki będą zawierać tylko podsumowania dla grup środków określonych według zasad w polu powyżej. Jeżeli wybrany zostanie wariant bez grupowania, to raport nie będzie zawierał żadnych wyników.

 

Nie uwzględniaj korekt umorzenia

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, nie objęcie zestawieniem kwot korekt umorzeń.

 

Uwzględnij środki sprzedane i zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ujęcie w zestawieniu również środków sprzedanych i zlikwidowanych.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.