Pojęcia podstawowe > Cechy środków trwałych

Drukuj

Cechy środków trwałych

W module możliwe jest zdefiniowanie cech, które mogą być następnie przypisywane wprowadzanym środkom trwałym. Cecha jest unikalnym ciągiem znaków, dla łatwiejszego stosowania powinna to być treść łatwa do zinterpretowania przez użytkownika. Cechy pozwalają na grupowanie środków według dowolnie narzuconych zasad, np. Pomalowane na zielono.

 

Cechy środków trwałych są pogrupowane w jednopoziomowe zbiory cech. Możliwe jest przenoszenie cechy pomiędzy zbiorami. Każdy ze zbiorów cech może być oznaczony atrybutem Tylko jedna. Nadanie tego atrybutu powoduje, że środek może być oznaczony tylko jedną cechą ze zbioru. Blokowane jest przenoszenie cech nadanych środkom między zbiorami w sposób naruszający atrybut Tylko jedna.

 

Przed rozpoczęciem pracy należy zdefiniować cechy. W tym celu należy w oknie Ustawienia wybrać z drzewka ustawień panel Lista cech, w którym można definiować cechy środków.