Pojęcia podstawowe > Zmiana metody amortyzacji

Drukuj

Zmiana metody amortyzacji

Polskie przepisy o rachunkowości i o podatku dochodowym zabraniają zmiany metody amortyzacji w ciągu całego okresu amortyzacji. Natomiast Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mówią, że: „Metoda amortyzacji zastosowana do rzeczowych aktywów trwałych powinna być okresowo weryfikowana i jeżeli zaszła znacząca zmiana w oczekiwanym trybie uzyskiwania korzyści ekonomicznych z tych aktywów, metodę należy zmienić w taki sposób, aby odzwierciedlała zmianę zaistniałą w sposobach uzyskiwania tychże korzyści. Jeżeli zmiana metody amortyzacji jest konieczna, zmiana taka powinna być zaksięgowana jako zmiana wartości szacunkowej, zaś odpisy amortyzacyjne za bieżące i przyszłe okresy powinny zostać skorygowane.”

 

Moduł umożliwia przeprowadzenie takiej zmiany po spełnieniu następujących warunków:

Zmiana dotyczy tylko amortyzacji bilansowej.

Operację zmiany metody amortyzacji można wykonać tylko raz do roku w pierwszym miesiącu roku bilansowego.

Operację zmiany metody amortyzacji musi być wykonana przed wyznaczeniem planu amortyzacji na dany rok.

 

dodatkowo przy zmianie z metody liniowej na degresywną:

W panelu Amortyzacja degresywna ustawień modułu należy w ramce Przejście amortyzacji bilansowej na metodę liniową nastąpi wybrać opcję w roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową.

 

Przy zachowaniu tych warunków należy przeprowadzić zmianę wartości środka. W dialogu Zmiana wartości będzie wtedy aktywna rozwijana lista Typ amortyzacji, z której można wybrać nową metodę amortyzacji środka.