Okna programu > Pasek menu > Menu Firma

Drukuj

Menu Firma

Menu Firma zawiera polecenia sterujące dostępem do danych firmy.

 

Znajdują się w nim następujące polecenia:

Otwórz - otwiera okno wyboru firmy i logowania. Firma powinna być wcześniej utworzona w module administracyjnym, a użytkownik powinien mieć tam nadane odpowiednie uprawnienia.

Zmiana użytkownika - otwiera okno logowania umożliwiające zmianę użytkownika pracującego z danymi firmy. Aktualny użytkownik firmy zostanie wylogowany.

Zmiana hasła - otwiera okno Zmiana hasła umożliwiające zmianę hasła logowania aktualnie zalogowanego użytkownika.

Import/Eksport - rozwija listę poleceń sterujących wymianą danych z plikami tekstowymi:

Eksport danych - otwiera okno Eksport danych umożliwiające zapisanie do pliku tekstowego danych ze wskazanej tabeli.

Import danych z pliku xml - otwiera okno Import danych z pliku xml umożliwiające zapisanie do wskazanej kartoteki danych z pliku tekstowego w formacie XML.

Eksport danych do pliku xml - otwiera okno Eksport do pliku xml umożliwiające zapisanie danych ze wskazanej kartoteki do pliku tekstowego w formacie XML.

Koniec pracy z firmą - powoduje wylogowanie użytkownika z firmy.

Koniec - zakończenie pracy w module Środki Trwałe.