Środki trwałe > Szybkie wprowadzanie środków

Drukuj

Szybkie wprowadzanie środków

Otwierane przyciskiem b_st_szb okno Wprowadzanie umożliwia szybkie wprowadzanie skróconego opisu środków trwałych, opis ten powinien być później uzupełniony w panelach okna Środek trwały. Widoczne w oknie pola dzielą się na widoczne stałe, zapewniające minimum informacji o wprowadzanym środku trwałym oraz ukryte, które mogą być widoczne na życzenie użytkownika.

 

Powyżej pól znajdują się przyciski poleceń:

 

b_sz_zapisz – zapisuje wprowadzone dane i otwiera puste okno dla wprowadzenia następnego środka trwałego.

b_sz_anuluj – anuluje operację wprowadzania bez zapisywania danych.

b_sz_klon – powoduje wpisanie do okna danych ostatnio wprowadzanego środka.

b_sz_ust – otwiera dialog Wybierz widoczne pola, umożliwiający ustalenie wyświetlenia dodatkowych pól, charakteryzujących wprowadzany środek trwały.

 

Stałe pola w oknie to:

Nazwa środka

W tym polu należy wpisać nazwę środka trwałego, pod którą będzie figurował w ewidencji firmy.

 

Data przyjęcia do użytkowania

W tym polu należy wpisać datę przyjęcia środka trwałego do użytkowania - automatycznie podpowiadana jest aktualna data operacji. Określa ona moment rozpoczęcia naliczania umorzeń dla środka trwałego.

 

Wartość początkowa środka

W tym polu należy wpisać wartość początkową środka trwałego, z którą został przyjęty do użytkowania. Może to być jego wartość zakupu, wartość wytworzenia we własnym zakresie, itp. Jest to równocześnie jego wartość bieżąca (po przeszacowaniach).

 

Typ amortyzacji

Z tej rozwijanej listy należy wybrać typ amortyzacji, który ma być stosowany dla wprowadzanego środka. Możliwy jest wybór jednej z poniżej wymienionych możliwości:

Liniowa

Degresywna

Jednorazowa

Indywidualna

Nie podlega amortyzacji

Naturalna

Sposób obliczania umorzeń każdą z metod określają aktualne przepisy oraz dozwolone nimi, wewnętrzne ustalenia firmy.

 

Stopa procentowa

W tym polu należy wpisać roczną stawkę amortyzacyjną, zgodną z zaszeregowaniem środka do odpowiedniej grupy w Klasyfikacji Środków Trwałych. Zakres możliwych wartości stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup środków trwałych jest określony aktualnymi przepisami. Można nie wpisywać tej wartości, wtedy po wybraniu w dalszej części opisu numeru KŚT automatycznie podpowiadana jest wartość stopy procentowej z tabeli zdefiniowanej w ustawieniach modułu.

Tylko gdy środek wprowadzany jest z oddzielną amortyzacją podatkową widoczne jest pole wyboru:

 

amortyzacja przyspieszona

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w obliczeniach kwot umorzeń podatkowych środka będzie uwzględnione jednorazowe odliczenie w miesiącu przyjęcia do użytkowania odpowiedniej kwoty umorzenia. Dla środków przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2007 roku wyniesie ona 30% wartości nowego środka trwałego (i taki opis zostanie wyświetlony). Dla środków przyjętych do użytkowania po 1 stycznia 2007 roku pojawi się dodatkowe pole, w którym należy wpisać kwotę umorzenia.