Środki trwałe > Okno Środek trwały

Drukuj

Okno Środek trwały

W tym oknie dostępny jest opis środka trwałego i procesu jego użytkowania. W górnej części okna znajdują się przyciski poleceń oraz sterownik bazy danych:

 

bu_dodaj – przełącza okno w tryb wprowadzania danych nowego środka.

b_sto_zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

b_sto_anuluj – anuluje zmiany.

 

b_sto_ster

To jest sterownik bazy danych. Wewnętrzne strzałki służą do przemieszczania bazy o jeden rekord, skrajne przesuwają odpowiednio do pierwszego i ostatniego rekordu. Umieszczona wewnątrz rozwijana lista służy do wyboru kryterium uporządkowania rekordów. Dostępne są następujące kryteria:

Kolejność wprowadzania

Numer porządkowy

Nazwa środka

Szablon księgowania

 

b_sto_lista – rozwija listę środków w grupie, umożliwiając wybranie i wyświetlenie opisu następnego środka.

 

Poniżej znajdują się panele zawierający kompletny opis środka trwałego. Są to kolejno:

hmtoggle_plus1Nazwa

hmtoggle_plus1Vat

hmtoggle_plus1Stawki

hmtoggle_plus1Amortyzacja

hmtoggle_plus1Arkusz

hmtoggle_plus1Konta

hmtoggle_plus1Operacje

hmtoggle_plus1Historia

hmtoggle_plus1Miejsca

hmtoggle_plus1Inne

 

Otwarcie panelu następuje przez wybranie zakładki z jego nazwą w dolnej części okna.