Środki trwałe > Zakładka - Kryteria > Okno Definiowanie kryteriów

Drukuj

Okno Definiowanie kryteriów

W tym oknie możliwe jest zdefiniowanie treści nowego kryterium lub zmodyfikowanie istniejącego. Proces definiowania polega na nadaniu odpowiedniego znaczenia poszczególnym kolumnom w definiowanym wierszu kryterium.

 

Wszystkie podane w czasie tworzenia definicji warunki (linie) zostaną połączone operatorem iloczynu logicznego, co oznacza, że muszą być spełnione jednocześnie.

 

Pomocą w realizacji tej czynności są umieszczone w górnej części okna pola i przyciski sterujące:

 

bu_zapisz – zapisuje zmiany w definicji kryterium wyszukiwania.

bu_anuluj – anuluje zmiany.

 

Nazwa filtru

W tym polu widoczna jest nazwa aktualnie definiowanego kryterium.

 

bu_dodaj – dodaje wiersz kryterium wyszukiwania.

bu_usun – usuwa wybrany wiersz kryterium.

 

Proces definiowania polega na nadaniu odpowiedniego znaczenia poszczególnym kolumnom w definiowanym wierszu kryterium:

 

Kolumny definicji kryterium

b_kr_pytaj

Kliknięcie przełącza oznaczenie kryterium znakiem zapytania. Kryteria oznaczone w ten sposób umożliwiają określenie wartości przed ich zastosowaniem w oknie środków trwałych. Kryteria takie oznaczone są w oknie środków trwałych znakiem zapytania, którego podwójne kliknięcie otwiera okno Dodefiniowanie kryterium umożliwiające uzupełnienie wartości warunków wyszukiwania.

 

Pole

Zawiera rozwijaną listę, z której należy wybrać pole, które będzie przedmiotem wyszukiwania tego kryterium.

 

b_kr_neg

Dodaje negację do wybranego warunku w kolumnie obok. Np. "nie" "równe".

 

Warunek

Rozwijana lista warunków wyszukiwania właściwych dla wybranego Pola. Są tu do wyboru warunki typu logicznego:

równe

większe od

mniejsze od

różne od

większe lub równe

mniejsze lub równe

 

oraz dodatkowo warunki:

pomiędzy – umożliwiający podawanie zakresu wartości spełniających kryterium.

zawierające – umożliwiający wyszukiwanie spośród pozycji tylko tych, które zawierają podany tekst.

według wzorca – umożliwiający definiowanie wzorców z zastosowaniem prostych wyrażeń regularnych. Wyrażeniem regularnym jest napis, w którym oprócz zwykłych znaków używanych w danym polu występują wieloznaczniki: * (gwiazdka), oznaczająca dowolną sekwencję znaków i ? (pytajnik), oznaczający dowolny znak.

 

Wartość

Podaj tutaj wartość dla pola dla definiowanego warunku wyszukiwania. Kryteria oznaczone w pierwszej kolumnie znakiem b_kryt_otw mogą nie mieć wprowadzonej wartości, jeśli jednak zostanie wprowadzona, system potraktuje ją jako domyślną.