Pojęcia podstawowe > Szablony księgowania

Drukuj

Szablony księgowania

W celu ułatwienia tworzenia odpowiednich dokumentów opracowany został mechanizm szablonów księgowania. Jego działanie umożliwia zdefiniowanie wzorca dokumentu prostego, który odzwierciedla wynik księgowy operacji na środkach trwałych, ewidencjonowanych w module Środki Trwałe. Dokumenty takie mogą być następnie przesyłane do bufora modułu finansowo-księgowego systemu. Ułatwieniu tej operacji i wykluczeniu możliwość popełnienia błędów służy mechanizm szablonów księgowania. Mechanizm ten jest również wykorzystywany do sporządzania wydruku dokumentu polecenie księgowania.

 

Szablon księgowania można utożsamić z przepisem definiującym konta, na które powinny być zapisywane i rozksięgowywane wyniki operacji w module Środki Trwałe. Tak utworzone szablony można przypisać do konkretnego środka trwałego. W trakcie tworzenia dokumentu towarzyszącego operacji obejmującej większą ilości środków trwałych (dla tych, do których zostały przypisane te same szablony księgowania), ich kwoty zostaną zsumowane w jeden zapis.

 

Utworzone szablony księgowania będą wykorzystywane w module przy wyborze sposobu księgowania dla poszczególnych środków trwałych. Na podstawie przyjętych szablonów utworzony zostanie dokument, który może zostać przesłany do modułu Finanse i Księgowość.

 

Jeżeli w panelu Konta opisu środka trwałego wypełniane są pola kont specjalnych, to podczas tworzenia dokumentu księgowego zastępują one odpowiednie konta szablonu, ale tylko dla tego środka.

 

W module istnieje również możliwość definiowania i stosowania szablonów księgowań dla umów LWD.

W celu zdefiniowania nowego szablonu księgowania należy w oknie Ustawienia wybrać panel Szablony księgowań, w którym można przeprowadzić definiowanie.