Pojęcia podstawowe > Ulgi inwestycyjne

Drukuj

Ulgi inwestycyjne

System umożliwia uwzględnienie, w procesie wyliczania kwot odpisów amortyzacyjnych, uzyskanych ulg inwestycyjnych, w kolejnych latach działalności, w których użytkowane są środki trwałe, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

W celu uruchomienia mechanizmu rozliczania ulg niezbędne jest ustalenie sposobu rozliczania ulg inwestycyjnych, a następnie przed rozpoczęciem naliczania kwot umorzeń w kolejnym roku działalności, wprowadzenie do ustawień modułu kwoty ulgi inwestycyjnej, przeznaczonej do odliczenia w danym roku działalności.

 

W celu ustalenia sposobu rozliczania ulg inwestycyjnych należy w oknie Ustawienia wybrać panel Sposób rozliczania ulg, w którym można ustalić sposób księgowania kwot umorzeń i moment rozpoczęcia amortyzacji.

 

W celu wprowadzenia kwoty ulgi inwestycyjnej w roku działalności należy w oknie Ustawienia wybrać panel Lata działalności, w którym można wprowadzić kwotę ulgi dla wybranego roku działalności. Określona dla danego roku kwota ulgi inwestycyjnej jest przydzielana do objętych nią środków trwałych.

 

Przydzielenie kwoty ulgi inwestycyjnej dla środka trwałego musi nastąpić przed wyznaczeniem dla niego amortyzacji planowanej.

 

W celu ustalenia sposobu rozliczania ulg inwestycyjnych należy w oknie Ulga inwestycyjna wybrać panel Środki, w którym można wybrać środki objęte ulgą inwestycyjną i przydzielić jej kwotę w roku działalności.

W przypadku utraty uprawnień do ulgi oraz otrzymania refundacji zakupu środków trwałych system umożliwia uwzględnienie tego faktu w procesie amortyzacji.