Strona startowa

Drukuj

Dialog Zapisz dane do pliku

W tym oknie dialogu możliwe jest ustalenie parametrów zapisania listy z okna Inwentaryzacja środków trwałych, do pliku tekstowego.

 

Nazwa pliku

W tym polu należy wpisać lub wskazać nazwę pliku, do którego powinny być zapisane dane z listy. Przycisk b_inw_cz1 otwiera systemowe okno Zapisywanie jako, w którym można wskazać położenie pliku.

 

Separator pól

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać znak oddzielający zawartość kolejnych kolumn wiersza, w zapisywanym pliku tekstowym.

 

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wpisanie do pierwszego wiersza pliku nazw kolumn z okna Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Eksportowane pola

W tej ramce należy wykorzystując przyciski poleceń b_inw_cz2 i b_inw_cz3 określić kolumny listy widocznej w oknie Inwentaryzacja środków trwałych, które zostaną zapisane do pliku.

 

Eksportuj części składowe

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że zostaną wyeksportowane części składowe środków z listy.

 

Nie eksportuj zinwentaryzowanych środków

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że nie zostaną wyeksportowane środki zinwentaryzowane (dla których liczby w kolumnach Ilość ocz. i Stan są równe).

 

Zapisz

Wybranie tego przycisku powoduje zapisanie do pliku ustalonych danych.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku powoduje rezygnację z eksportowania danych.

 

Pomoc

Wybranie tego przycisku otwiera okno pomocy kontekstowej.