Strona startowa

Drukuj

Dialog Pola eksportowane

W tym dialogu można szczegółowego zdefiniować zakresu eksportu danych do pliku tekstowego.

 

Pola eksportowane

Ta lista zawiera zestaw pól rekordu wybranych do eksportu.

 

Pola dostępne

Ta lista zawiera zestaw wszystkich pól rekordu, z których można wybrać pola przeznaczone do eksportu i wykorzystując przyciski poleceń z prawej strony okna, przenieść je na listę Pola eksportowane.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje uruchomienie procesu eksportu. Podczas trwania eksportu wyświetlany jest komunikat o jego przebiegu, widoczny również po zakończeniu do chwili potwierdzenia przyjęci do wiadomości wyników eksportu. Jeżeli plik o nazwie podanej w oknie dialogu Eksport danych istnieje w podanej lokalizacji to zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym fakcie.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania eksportu.

 

< Dodaj

Ten przycisk powoduje przeniesienie nazwy pola rekordu wybranego z listy Pola dostępne na listę Pola eksportowane.

 

<< Wszystkie

Ten przycisk powoduje przeniesienie wszystkich nazw pól rekordów z listy Pola dostępne na listę Pola eksportowane.

 

Odejmij >

Ten przycisk powoduje przeniesienie nazwy pola rekordu wybranego z listy Pola eksportowane na listę Pola dostępne.

 

Wszystkie >>

Ten przycisk powoduje przeniesienie wszystkich nazw pól rekordów z listy Pola eksportowane na listę Pola dostępne.

 

Zakres identyfikatorów

W polach Od i Do tej ramki można wpisać zakres identyfikatorów rekordów, które powinny zostać wyeksportowane. Możliwości dostępne w tej ramce powinny być wykorzystywane przez użytkowników dobrze rozumiejących problematykę baz danych.

Zdefiniowane w ten sposób zestawy eksportowanych pól mogą zostać zapamiętane pod nazwą schematu eksportu i wykorzystywany wielokrotnie. W dolnej części okna dialogu znajdują się pola i przyciski sterujące posługiwaniem się schematami eksportu.

 

Nazwa schematu

W tym polu należy zapisać nazwę, pod jaką powinien zostać zapamiętany schemat eksportu, zdefiniowany w polach górnej części okna.

 

Schematy

W tym polu widoczna jest lista wszystkich zdefiniowanych schematów.

 

Ładuj schemat

Ten przycisk powoduje załadowanie do pól w górnej części okna wskazanego na liście schematu eksportu.

 

Zapisz schemat

Ten przycisk powoduje zapisanie zdefiniowanego schematu eksportu pod nazwą wpisaną w polu Nazwa schematu.

 

Usuń schemat

Ten przycisk powoduje usunięcie wskazanego schemat eksportu.