Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Osoby

Drukuj

Panel Osoby

W tym panelu możliwe jest wpisanie osób odpowiedzialnych za dane środki trwałe będące w posiadaniu firmy. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

Opis poniżej dotyczy sytuacji, gdy w panelu Współpraca z FK ustawień modułu, wybrana jest opcja Osobnych baz. Wybranie innej opcji powoduje pojawienie się okna wspólnego systemu.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Pole tekstowe w nagłówku pełni funkcję filtru. Wpisanie w nim ciągu znaków automatycznie uruchamia zawężanie listy osób do pozycji, zawierających wpisany ciąg znaków. Przycisk dropds rozwija listę z nazwami dostępnych do przeszukiwania pól. Zaznaczone pole wyboru obok nazwy pola powoduje objęcie go przeszukiwaniem.

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W głównej części panelu znajduje się lista osób odpowiedzialnych wprowadzonych do bazy danych firmy. W każdym momencie można dodać nowe osoby do listy.

Extra Jeżeli w panelu Współpraca z FK ustawień modułu, wybrana jest opcja Osobnych baz, to widoczny jest przycisk bu_fk_link. Wybranie tego przycisku otwiera okno dialogu Lista pracowników, w którym można zaimportować pracownika bezpośrednio z bazy modułu finansowo-księgowego systemu.