Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Lista kont

Drukuj

Panel Lista kont

W tym oknie można określić konta księgowe, które następnie będą wykorzystywane w różnych oknach modułu. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista kont. Lista ma formę tabeli zawierającej trzy kolumny. W każdym momencie wykorzystywania systemu można dodać nowe konta do listy.

 

Numer konta

W tej kolumnie należy wpisać numer konta przewidywanego do wykorzystania w module, zgodny z przyjętą w firmie metodyką numeracji kont.

 

Jeżeli w szablonach księgowań planowane jest wykorzystanie parametrów kont, to należy je dołączyć w tym polu w formacie np. 010-1#1.

 

Opis

W tej kolumnie należy wpisać informację pomocniczą opisującą przeznaczenie konta o tym numerze w firmie.

 

Nieaktywne

W tej kolumnie znajduje się pole wyboru, którego zaznaczenia powoduje zniknięcie pozycji z rozwijanych list w innych oknach modułu.

 

Jeżeli w panelu Współpraca z FK ustawień modułu, wybrana jest opcja Bezpośrednia synchronizacja z FK, to widoczny jest przycisk bu_fk_link. Wybranie tego przycisku otwiera okno dialogu Plan kont FK, w którym można zaimportować konto bezpośrednio z planu kont modułu Finanse i Księgowość.