Strona startowa

Drukuj

Okno Porównanie zawartości grup środków

To okno jest przeznaczone do prowadzenia porównań zawartości wybranych grup środków trwałych oraz nadzorowania zmian zawartości tych grup. Powinno być wykorzystywane z równocześnie otwartym oknem Środki trwałe.

 

Okno podzielone jest na dwie części, do których należy z okna Środki trwałe przenieść, metodą "przeciągnij i upuść", porównywane grupy. Do każdej z części okna można przenieść więcej niż jedną grupę środków oraz pojedyncze środki.

 

Poszczególne kolumny widoczne w obu częściach okna odpowiadają pod względem zawartości kolumnom z okna Środki trwałe. W każdej z części okna widoczna będzie lista środków trwałych należąca do wybranej grupy (grup). Jeżeli do grupy widocznej w oknie środki trwałe przeniesiony zostanie dowolny środek, to zmiana ta będzie widoczna również w oknie Porównanie zawartości grup środków.

 

ZAWARTOŚĆ LISTY

Wybranie tego przycisku nagłówka otwiera listę grup, które zostały przeniesione do tej części okna. Jeżeli do tej części okna były przenoszone pojedyncze środki to na liście pojawia się pozycja Środki wybrane przez użytkownika.

 

b_gr_uw

Ten znacznik pojawia się w pierwszej kolumnie wiersza z opisem środka trwałego, jeżeli środek należy tylko do grup w jednej części okna.

 

Przenoszenie środków do poszczególnych części tego okna nie ma skutków dla rzeczywistej zawartości grup, natomiast przenoszenie środków z tego okna do grup w oknie Środki trwałe, powoduje zmianę zawartości grup środków trwałych.