Okna programu > Okno opisu środka trwałego > Panel Amortyzacja

Drukuj

Panel Amortyzacja

W panelu Amortyzacja możliwe jest określenie warunków prowadzenia umorzeń w procesie użytkowania środka trwałego.

Dwukrotne kliknięcie w polu zawierającym datę otwiera kalendarz, natomiast w polu zawierającym wartość liczbową otwiera kalkulator.

 

Oddzielna amortyzacja podatkowa

Ten przycisk powoduje rozdzielenie naliczania amortyzacji podatkowej i bilansowej dla środka. Jeżeli środek trwały jest niezatwierdzony, to po wybraniu przycisku nastąpi podział górnej części panelu na oddzielne części dla każdego z rodzajów amortyzacji. Należy w każdej z nich oddzielnie zdefiniować warunki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Jeżeli środek trwały jest zatwierdzony to przycisk otwiera okno dialogu Oddzielenie amortyzacji podatkowej, w którym należy potwierdzić operację rozdziału amortyzacji bilansowej i podatkowej dla środka.

Po przeprowadzeniu rozdziału amortyzacji panel jest podzielony na dwie części zatytułowane odpowiednio Parametry bilansowe i Parametry podatkowe, w każdej z nich jest zestaw opisanych poniżej pól.

 

Typ amortyzacji

Z tej rozwijanej listy należy wybrać typ amortyzacji, który ma być stosowany dla wprowadzanego środka. Możliwy jest wybór jednej z poniżej wymienionych możliwości:

Liniowa

Degresywna

Jednorazowa

Indywidualna

Nie podlega amortyzacji

Naturalna

Wybranie pozycji Naturalna spowoduje automatyczne oddzielenie amortyzacji podatkowej oraz zmianę wyglądu okna dla części bilansowej.

Sposób obliczania umorzeń każdą z metod określają aktualne przepisy oraz dozwolone nimi, wewnętrzne ustalenia firmy.

Jeżeli po zatwierdzeniu środka trwałego z wybraną amortyzacją jednorazową nastąpi próba zmiany typu amortyzacji, to otworzy się okno dialogu Skierowanie środka do amortyzacji, w którym należy określić warunki naliczania umorzeń.

 

Stopa procentowa

W tym polu należy wpisać roczną stawkę amortyzacyjną, zgodną z zaszeregowaniem środka do odpowiedniej grupy w Klasyfikacji Środków Trwałych. Zakres możliwych wartości stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup środków trwałych jest określony aktualnymi przepisami. Jeżeli w pole Numer KST panelu Nazwa zostanie przeniesiony numer z tabeli zdefiniowanej w ustawieniach modułu, to automatycznie podpowiadana jest wartość stopy procentowej z tej tabeli.

 

Współczynnik modyfikujący

W tym polu podpowiadana jest - w zależności od przyjętej metody amortyzacyjnej - wartość równą 1,00 albo 2,00. Można te wartości zmieniać w zakresie określonym przepisami.

 

Środek jest używany przez cały rok

Taki napis w ramce oznacza, że środek trwały używany jest przez cały rok. Jest to ustawienie domyślne po wprowadzeniu środka trwałego. Wybranie przycisku Pokaż miesiące powoduje wyświetlenie w ramce 12 pól wyboru dla poszczególnych miesięcy roku. Istnieje tu możliwość wskazania miesięcy, w których ma być przeprowadzona amortyzacja dla środków trwałych używanych sezonowo. Operacja ta powinna być przeprowadzona przed wykonaniem pierwszego umorzenia środka trwałego w systemie.

 

Liczba miesięcy amortyzacji

W tym polu widoczna (podpowiadana) jest liczba miesięcy, przez jaką trwać będzie proces amortyzacji środka, dla wprowadzonych powyżej wartości.

 

Pole to może być wykorzystane w inny sposób na etapie definiowania procesu amortyzacji (przed zatwierdzeniem środka). Wpisanie w tym polu liczby miesięcy amortyzacji spowoduje dopasowanie do niej wartości w polach Stopa procentowa, Umorzenie roczne i Data zamortyzowania.

 

Umorzenie roczne

W tym polu wyświetlana jest kwota rocznego umorzenia, wyliczona na podstawie danych, wprowadzonych w poprzednich polach tego panelu. W momencie, gdy zostanie wyznaczona amortyzacja planowana dla środka, w tym polu pokazywana jest kwota planowanego umorzenia dla bieżącego roku (zgodnego z datą operacji widoczną na pasku stanu). Jeżeli dla bieżącego roku nie ma jeszcze wyznaczonej amortyzacji planowej, pokazywana jest orientacyjna kwota umorzenia, która może ulegać zmianom na skutek przeprowadzanych korekt.

 

Dotychczasowe umorzenie

W tym polu pojawia się kwota dotychczasowego umorzenia środka trwałego, przeprowadzonego w systemie oraz w nawiasie jaki to procent wartości środka.

 

Data zamortyzowania

W tym polu wyświetlana jest data całkowitego zamortyzowania opisywanego środka trwałego, wyliczoną na podstawie danych, wprowadzonych w poprzednich polach tego panelu.

Wyłącznie w części opisującej amortyzację podatkową znajdują się trzy pola wyboru:

 

amortyzacja przyspieszona

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w obliczeniach kwot umorzeń podatkowych środka będzie uwzględnione jednorazowe odliczenie w miesiącu przyjęcia do użytkowania odpowiedniej kwoty umorzenia. Dla środków przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2007 roku wyniesie ona 30% wartości nowego środka trwałego (i taki opis zostanie wyświetlony). Dla środków przyjętych do użytkowania po 1 stycznia 2007 roku pojawi się dodatkowe pole, w którym należy wpisać kwotę umorzenia.

 

ograniczenia podatk.

Pole to jest zaznaczone w przypadku, gdy zostały zdefiniowane ograniczenia podatkowe i środek spełnia określone w nich warunki. Zaznaczone pole wyboru informuje, że w obliczeniach kwot umorzeń podatkowych środka są uwzględnione ograniczenia podatkowe. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wystąpi konieczność wyłączenia ograniczeń podatkowych dla środka trwałego, to po usunięciu znacznika z tego pola otworzy się okno dialogu Wyłączenie ograniczeń podatkowych, w którym zostanie przeprowadzona operacja wyłączenia ograniczeń.

 

umorzenie nie w koszty

Pole to jest zaznaczone w przypadku, gdy kwoty umorzeń nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wystąpi konieczność wyłączenia lub włączenia kwot umorzeń w koszty, to przy zmianie stanu pola otworzy się, zależnie od stanu wyjściowego pola, okno dialogu Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP, w którym zostanie przeprowadzona operacja przełączenia kwalifikacji kwot umorzeń.

Dla amortyzacji naturalnej w części parametry bilansowe pozostaną pola Typ amortyzacji i Dotychczasowe umorzenie oraz pojawią się dodatkowo:

 

Resurs

W tym polu należy wpisać ilość jednostek resursu (godzin pracy, cykli itp.) jakie posiada opisywany środek trwały.

 

PRZEBIEG UŻYTKOWANIA

W tej tabeli ewidencjonowane jest wykorzystanie resursu w kolejnych miesiącach eksploatacji środka trwałego. W kolejnych wierszach widoczny jest identyfikator miesiąca i ilość jednostek zużytego resursu. Przyciski poleceń w nagłówku powodują:

 

b_st_dodres

Ten przycisk uruchamia dodanie resursu za kolejny miesiąc otwierając dialog Dodaj resurs środka.

 

b_st_usures

Ten przycisk polecenia usuwa zaznaczony wiersz tabeli.

 

Pozostały resurs

W tym polu widoczny jest pozostały do wykorzystania resurs środka.