Pojęcia podstawowe > Konta

Drukuj

Konta

W module wielokrotnie w różnym kontekście wykorzystywane jest pojęcie kont księgowych. W tym miejscu zostanie przedstawiony sposób wykorzystywania kont w module.

Miejscem pojawienia się konta księgowego jest panel Lista kont ustawień modułu. Konto pojawia się na liście po bezpośrednim wpisaniu przez użytkownika. Natomiast jeżeli wykorzystywane są mechanizmy integracji z innymi modułami, to możliwy jest bezpośredni import kont z planu kont modułu finansowo-księgowego. Tak utworzona lista kont jest podstawą do stosowania znajdujących się na niej kont w innych miejscach modułu.

 

Jest to jedyne miejsce w module, gdzie konto może zaistnieć. W innych miejscach może tylko zostać zastosowane.

 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie szablonów księgowań. Można tego dokonać w panelu panelu Szablony księgowań ustawień modułu. Szablony księgowań są niezbędne do prawidłowego generowania poleceń księgowania dokumentujących przeprowadzone operacje. Definiowanie szablonu polega na przypisaniu dla każdej operacji, odpowiednich kont z listy do właściwych kwot wyliczanych w wyniku przeprowadzania operacji. W niektórych pozycjach możliwe jest wybranie zamiast kont z listy nazw kont specjalnych z opisu środka trwałego. W takim przypadku konieczne jest, aby środek trwały, do którego przypisany jest szablon miał zdefiniowane konta specjalne.

 

Podczas wprowadzania opisu środka trwałego należy w panelu Konta wybrać z rozwijanej listy odpowiedni szablon księgowań. W tym samym panelu można również wprowadzić do odpowiednich pól konta specjalne, spośród zdefiniowanych wcześniej na liście kont.

 

Szablon księgowania jest niezbędny do prawidłowego generowania poleceń księgowania. Konta specjalne mogą zostać podstawione do PK jedynie za pośrednictwem szablonu. Mechanizm działania kont specjalnych polega na zastąpieniu kontem specjalnym odpowiedniego konta w szablonie księgowania. Konta specjalne nie działają bez udziału szablonu księgowania. Jeżeli pola kont specjalnych są puste --brak konta-- to konta z szablonu księgowania nie są zamieniane.

 

Pole wyboru Używaj zawsze tego zestawu kont jest przełącznikiem decydującym o księgowaniu umorzeń dla środków trwałych dołączonych do centrów kosztów. Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że wykorzystane będą konta szablonu. W przeciwnym wypadku zostaną zastosowane konta z zestawu ustalonego podczas definiowania centrum w oknie Tabela kont otwartym z panelu Centra kosztów. Jeżeli podczas definiowania zostało wybrane --konto umorzeń-- zamiast jednego z kont listy, to jest stosowane jest konto z szablonu księgowań lub kolejno konto specjalne z opisu środka.

 

Jeżeli pole wyboru Używaj zawsze tego zestawu kont nie zostało zaznaczone to zestaw kont księgowania kwot umorzeń w centrum kosztów, jeżeli został zdefiniowany, jest domyślnie nadrzędny w stosunku do szablonu księgowania przypisanego indywidualnie do środka, przez czas, kiedy środek jest przypisany do centrum kosztów.