Okna programu > Okno Centrum kosztów

Drukuj

Okno Centrum kosztów

W tym oknie można dokonać wszystkich operacji związanych z definiowaniem centrów kosztów oraz dołączaniem do nich i wyłączaniem środków trwałych.

Okno podzielone jest na dwie części. W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów. Po założeniu firmy w oknie znajduje się jedynie zaczątek drzewka o nazwie Centra kosztów. Ponad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów oraz sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów:

 

bu_dodaj

Ten przycisk umożliwia utworzenie nowego poziomu centrum kosztów, o jeden poziom niżej niż podświetlony. Wybranie przycisku otwiera w prawej części okna panel Centra kosztów, w którym należy zdefiniować nowe centrum.

 

Jeżeli w panelu Współpraca z FK ustawień modułu wybrana jest opcja Współpraca w trybie danych wspólnych, to nowo utworzone centrum staje się elementem wspólnego słownika ośrodki odpowiedzialności i może być wykorzystywane w innych modułach systemu zgodnie z ich zasadami działania.

 

bu_usun

Ten przycisk umożliwia usunięcie podświetlonego centrum kosztów. Możliwe jest usunięcie wyłącznie centrum zajmującego najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającego żadnych środków.

 

b_st_rozgr

Ten przycisk pełni funkcję przełącznika sterując wyświetlaniem na liście w prawej części okna środków tylko z wybranego centrum lub z centrum kosztów wraz z centrami niższego poziomu.

Na drzewku można zmieniać bieżący katalog centrum kosztów bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

W prawej części okna widoczny jest odpowiednio panel Środki trwałe, Centra kosztów lub Notatki w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki.