Strona startowa

Drukuj

Okno Środki trwałe – Katalogi

Tę postać przybiera prawa część okna Środki trwałe po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_katl.

Ze względu na przyjęty sposób gromadzenia danych w module, standardowym oknem prezentacji danych jest okno katalogów zawierające środki. W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów. W prawej natomiast lista środków trwałych zawartych w wybranym katalogu drzewka. Na drzewku można zmieniać bieżący katalog bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter. Nad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów oraz sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów.

 

Rozwijane pole listy w nagłówku umożliwia ograniczenie listy wyświetlanych środków poprzez wybór jednej z kartotek. Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy obok przycisku widoczny jest skrót nazwy wybranej kartoteki.

 

Dostępne są nastepujące pozycje:

Wszystkie kartoteki.

Środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne.

Wyposażenie (niskocenowe).

 

bu_dodaj

Ten przycisk umożliwia utworzenie nowego poziomu grupy środków trwałych, o jeden poziom niżej niż podświetlony. Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Właściwości grup środków.

 

bu_usun

Ten przycisk umożliwia usunięcie podświetlonej grupy środków trwałych. Możliwe jest usunięcie wyłącznie grupy zajmującej najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającej żadnych środków.

 

b_st_rozgr

Ten przycisk pełni funkcję przełącznika sterując wyświetlaniem na liście w prawej części okna środków tylko z wybranej grupy lub z grupy wraz z podgrupami.

W tej części okna budowana jest struktura grup środków trwałych.