Okna programu > Okno Środki trwałe

Drukuj

Okno Środki trwałe

Jest to podstawowe okno umożliwiające wprowadzanie środków trwałych do ewidencji i wykonanie większości operacji na wprowadzonych środkach.

 

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna katalogów, kategorii, kryteriów lub miejsc użytkowania w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista środków trwałych, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz pasek z przyciskami poleceń:

 

b_st_zat

Przycisk umożliwia rozpoczęcie zatwierdzania środków trwałych do obliczeń. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zatwierdzanie nowych środków.

 

b_st_apl

Przycisk umożliwia wyznaczenie planu amortyzacji. Jego wybranie otwiera okno dialogu Wyznaczenie amortyzacji planowanej.

 

b_st_umr

Przycisk umożliwia wyliczenie kwot umorzenia. Jego wybranie otwiera okno dialogu Wyznaczenie umorzenia.

 

b_st_zmw

Przycisk umożliwia przeprowadzenie operacji zmiany wartości. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana wartości.

 

b_st_akt

Przycisk umożliwia przeprowadzenie operacji aktualizacji wartości. Jego wybranie otwiera okno dialogu Aktualizacja wartości.

 

b_st_spr

Przycisk umożliwia udokumentowanie sprzedaży środka. Jego wybranie otwiera okno dialogu Sprzedaż środka.

 

b_st_lik

Przycisk umożliwia udokumentowanie likwidacji środka. Jego wybranie otwiera okno dialogu Likwidacja środka.

 

b_st_inw

Przycisk umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych. Jego wybranie otwiera okno dialogu Inwentaryzacja środków.

 

b_st_zmsz

Przycisk umożliwia dokonanie zmiany szablonu księgowania w opisie środków. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana szablonu księgowania.

 

b_st_miejsc

Przycisk umożliwia przeprowadzenie zmiany miejsca użytkowania środków trwałych. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana miejsca użytkowania środków.

 

b_st_osob

Przycisk umożliwia przeprowadzenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad środkami trwałymi. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana osoby odpowiedzialnej.

 

b_st_str

Przycisk umożliwia wprowadzenie pełnego opisu środka trwałego. Jego wybranie otwiera okno Środek trwały.

 

b_st_szb

Przycisk umożliwia szybkie wprowadzenie podstawowych danych środka trwałego. Jego wybranie otwiera okno Wprowadzanie.

 

b_st_park

Przycisk umożliwia zmianę parametrów kont. Jego wybranie otwiera dialog Zmiana parametrów kont.

 

b_st_kwy

Przycisk wycina zaznaczone środki trwałe i umieszcza w schowku. Środki są nadal widoczne na liście w grupie, znikają po wklejeniu (przeniesieniu) do innej grupy.

 

b_st_kko

Przycisk kopiuje zaznaczone środki trwałe do schowka.

 

b_st_kwk

Przycisk kopiuje środki trwałe ze schowka do otwartej grupy.

 

b_st_stf

Przycisk otwiera okno Środek trwały z danymi wybranego środka.

 

b_st_kol

Przycisk umożliwia wybór kolumn na liście środków. Jego wybranie otwiera okno Wybierz widoczne kolumny.

 

b_st_sum

Przycisk jest przełącznikiem wyświetlającym lub ukrywającym pola z podsumowaniami kolumn.

 

ukr_sprze_zlik

Przycisk przełącza wyświetlanie na liście środków sprzedanych i zlikwidowanych. Raporty uruchamiane z tego okna uwzględnią tylko środki aktualnie widoczne na liście.

 

ukr_nie_amortyz

Przycisk przełącza wyświetlanie środków nie amortyzowanych. Raporty uruchamiane z tego okna uwzględnią tylko środki aktualnie widoczne na liście.

 

b_rze

Przycisk umożliwia dostęp do rejestru zdarzeń środków otwierając okno Rejestr zdarzeń środków trwałych.

 

b_st_dok

Przycisk umożliwia wyświetlenie listy dokumentów związanych z operacjami na środkach. Jego wybranie otwiera dialog Dokumenty operacji środków.

 

b_st_exc

Przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów, wysyłających wyniki swojego działania do arkusza Excel. Jego wybranie otwiera okno Raporty.

 

b_st_drk

Przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów. Jego wybranie otwiera okno Raporty.

 

W tabeli znajdują się trzy kolumny o szczególnym znaczeniu o nagłówkach określonych ikonami:

b_st_kofl

Ta kolumna jest zawsze widoczna. Kliknięcie w tej kolumnie w wierszu środka trwałego powoduje rozwinięcie listy z dostępnymi znacznikami. Wybór znacznika z listy powoduje przypisanie go do środka. Definiowanie nazw i udostępnianie znaczników przeprowadzane jest w panelu Znaczniki ustawień modułu.

Oznaczenie wiersza znacznikiem jest trwałym elementem opisu środka trwałego przechowywanym w bazie danych i należy go odróżnić od chwilowego zaznaczenia przez podświetlenie kolejnych wierszy, stosowanego przy wyborze elementów do przeprowadzenia operacji.

 

b_st_kowy

Ta kolumna jest zawsze widoczna. Jeżeli w wyniku prowadzonych w module operacji wystąpi problem dotyczący jednego ze środków, to w odpowiednim wierszu tej kolumny pojawi się wykrzyknik. Kliknięcie na nim wyświetli komunikat opisujący powstały problem.

 

b_st_kono

Ta kolumna może być widoczna po zaznaczeniu w oknie Wybierz widoczne kolumny. Jeżeli dla środka zostały wpisane dodatkowe uwagi, znacznik notatki w tej kolumnie ma kolor żółty, w przeciwnym wypadku jest przyciemniony. Kliknięcie na znaczniku otwiera dialog Notatki dotyczące środka, w którym można wpisać, odczytać i modyfikować swoje robocze informacje o środku trwałym.

 

b_st_selekt

Ta kolumna jest zawsze widoczna. Kliknięcie na jej nagłówku działa jak przełącznik powodujący zaznaczenie wszystkich środków na liście. Działają również klawisze skrótów:

 

Ctrl+F9

Zaznacz wszystkie pozycje listy.

 

Shift+F9

Wyczyść zaznaczenie.

 

F9

Zmień zaznaczenie.

 

Dla już zatwierdzonego środka można zmienić parametry VAT wybierając klawisze skrótów Alt+V. Spowoduje to otwarcie okna dialogu Zmiana parametrów VAT, w którym należy dokonać zmiany.

 

Kopiowanie do Excel

Możliwe jest skopiowanie widocznej w oknie tabeli do schowka, a następnie wklejenie np. do arkusza Excel. W celu wykonania tej operacji należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Skopiuj arkusz do schowka.