Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Przyczyny likwidacji

Drukuj

Panel Przyczyny likwidacji

W tym panelu można zdefiniować kolejne przyczyny likwidacja środków trwałych, które będą dostępne do wyboru z rozwijanej listy w oknie dialogu Likwidacja środka.

 

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista przyczyn likwidacji. Lista ma formę tabeli zawierającej trzy kolumny.

 

Predefiniowana i niemożliwa do usunięcia jest przyczyna Przekazanie środka trwałego i związana z nią dodatkowa informacja Przekazanie do.

 

Nazwa przyczyny

W tej kolumnie należy wpisać nazwę przyczyny likwidacji.

 

Dod. Info

Zaznaczenie tego pola wyboru uaktywnia dostęp do edycji kolumny z opisem dodatkowej informacji.

 

Opis dodatkowych info

W tej kolumnie należy wpisać nazwę opisującą dodatkowe informacje.

 

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Dod. Info, to moduł wymusza wypełnienie pola w kolumnie Opis dodatkowych info.