Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Proporcje VAT

Drukuj

Panel Proporcje VAT

W tym panelu należy zdefiniować kolejne lata kalendarzowe (okresy rozliczeniowe VAT) działalności oraz współczynnik obrotów VAT.

 

Jeżeli do ewidencji będą wprowadzane środki amortyzowane wcześniej poza systemem i objęte nowymi zasadami odliczeniami VAT po 1 maja 2004 roku z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzanych od 2011 roku, to w tym panelu należy zdefiniować wszystkie lata, w których były amortyzowane. Ma to na celu umożliwienie prawidłowego opisania historii odliczeń VAT.

 

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista lat działalności. Lista ma formę tabeli zawierającej cztery kolumny.

 

Nazwa okresu

W tej kolumnie należy wpisać nazwę okresu roku kalendarzowego (okresu rozliczeniowego).

 

Początek

W tej kolumnie należy wpisać datę początku roku kalendarzowego w formacie RRRR-MM-DD.

 

Koniec

W tej kolumnie należy wpisać datę końca roku kalendarzowego w formacie RRRR-MM-DD.

 

Prop. VAT

W tej kolumnie należy wpisać proporcje kwot obrotu z działalności uprawniającej do odliczenia VAT i obrotu ogółem, obliczone zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług na podstawie obrotów poprzedniego roku. Wyliczenie proporcji należy przeprowadzić w module finansowo-księgowym. Wpisana wartość jest traktowana przez system jako wstępna, dla opisywanego okresu rozliczeniowego oraz jako rzeczywista dla poprzedniego okresu. System wykorzystuje wpisaną wartość do wyliczania korekty rocznej oraz wyliczania VAT w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

 

Korekty

Zaznaczenie tego pola wyboru uaktywnia mechanizm obliczania korekt VAT dla opisywanego roku.

 

Różn.2%

Zaznaczenie tego pola wyboru uaktywnia mechanizm obliczania korekt VAT dla opisywanego okresu, gdy różnica pomiędzy wartością proporcji obrotów w kolejnych latach jest mniejsza niż 2 %.