Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Numery dokumentów operacji

Drukuj

Panel Numery dokumentów operacji

W tym panelu możliwe jest określenie sposobu formatowania numerów dokumentów, które można wydrukować jako potwierdzenie na papierze przeprowadzonych operacji. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące edycją danych na liście.

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

Zapis danych w tym panelu dokonuje się oddzielnie dla każdego wiersza listy.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista rodzajów dokumentów. Lista ma formę tabeli zawierającej trzy kolumny.

Nazwa dokumentu

Kolumna ta zawiera listę dokumentów opisujących przeprowadzaną operację, aktualnie dostępnych w module.

 

Wzorzec numeru

Kolumna ta umożliwia edycję i sformatowanie dla każdego z dokumentów wzorca jego numeru. Dostępne są następujące elementy wzorca numeru ewidencyjnego:

 

Symbol

Element numeru dokumentu odpowiada

 

#n

numerowi porządkowemu

 

#m

kolejnemu numerowi miesiąca

 

#D

kolejnemu numerowi roku obrachunkowego

 

#r

kolejnemu numerowi roku kalendarzowego

Z tych elementów można składać dowolne wzorce numerów dokumentów. Np. wzorzec zdefiniowany jako #n/DOK/#D będzie generował kolejne numery dokumentów 1/DOK/2000, 2/DOK/2000, itd.

 

Numer

Kolumna ta zawiera numer kolejny ostatnio wystawionego dokumentu określonego typu. W czasie przygotowywania modułu do pracy, gdy nie były jeszcze wykonywane żadne operacje w każdym z wierszy powinno być zero.

 

Numer kolejny dokumentu można edytować również później, ale grozi to powstaniem podwójnych dokumentów z tym samym numerem lub przerw w numeracji dokumentu. Jeżeli potrzebny jest powtórny wydruk dokumentu należy skorzystać z możliwości okna Operacje.