Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Klasyfikacja środków

Drukuj

Panel Klasyfikacja środków

W tym panelu możliwe jest sprawdzenie i aktualizacja Klasyfikacji Środków Trwałych.

Extra W górnej części panelu widoczny jest napis z informacją, która z klasyfikacji (PODSTAWOWA czy DODATKOWA) jest aktualnie wyświetlana. Przełączenie następuje przez kliknięcie przycisku bu_ks_przel.

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

btn_ustaw

Przycisk otwiera dialog wyboru klasyfikacji środków trwałych: KŚT 2010 (obowiązująca do końca 2017 roku) lub KŚT 2016.

Ze zmianą KŚT związane są dwa raporty pomocnicze:

Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) - umożliwia samodzielną korektę KŚT dla wybranych środków.

Zmiana KŚT 2016 - informacja zbiorcza - wyświetla zestawienie z informacjami o zmianach w klasyfikacji środków trwałych.

 

bu_dodaj

Uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

Edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

Zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Anuluje wprowadzone zmiany.

 

Extra Poniżej znajduje się zestaw pól wyboru

dla amortyzacji check bilansowej check podatkowej

Zaznaczenie odpowiedniego pola ustala, która z klasyfikacji będzie stanowić podstawę dla odpowiedniego rodzaju amortyzacji. Moduł blokuje możliwość zaznaczenia dwóch klasyfikacji dla jednego rodzaju amortyzacji.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista rodzajów środków trwałych wraz z obowiązującymi dla nich wartościami stawek amortyzacyjnych. Lista ma formę tabeli zawierającej trzy kolumny.

Numer

Ta kolumna zawiera numer, odpowiadający symbolowi danego środka trwałego z tabeli klasyfikacji określonej przepisami. Numer może zawierać maksymalnie sześć cyfr. Trzy pierwsze cyfry odpowiadają symbolowi grupy, podgrupy, rodzaju. Kolejne trzy stanowią dalsze rozwinięcie w hierarchii podziału. Przy wpisywaniu system grupuje ten ciąg liczb według schematu xxx-xxx.

 

Opis

Ta kolumna zawiera nazwę zdefiniowanej grupy, podgrupy, rodzaju. System w sposób graficzny prezentuje poziom klasyfikacyjny danego środka trwałego. W kolumnie wykorzystano pogrubienie czcionki z jednoczesną zmianą jej koloru. Czcionka zmienia kolor dopiero po zapisaniu konkretnej pozycji.

 

Stopa

Ta kolumna zawiera wartość stawki z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, które są wyznaczane przepisami.

 

Użyj

Ten przycisk w dolnej części panelu umożliwia powrót do okna, z którego została wywołana klasyfikacja. Równocześnie dane z podświetlonej na liście pozycji zostają przeniesione do odpowiednich pól okna wyjściowego.

 

Określone w poszczególnych wierszach stawki amortyzacyjne nie są bezpośrednią podstawą do naliczania kwot umorzeń, ale stanowią pomoc przy wprowadzaniu parametrów opisujących środek trwały. Ostateczną decyzję podejmuje księgowy zatwierdzający wprowadzony środek trwały.

 

W celu ułatwienia poruszania się po długiej liście dostępnej w tym oknie wprowadzone zostały mechanizmy ułatwiające poruszanie się w oknie.

Wszystkie nagłówki kolumn są jednocześnie przyciskami sortującymi, tzn. kliknięcie nagłówka lewym przyciskiem myszy powoduje ustawienie wierszy tabeli według zawartości pól tej kolumny. Kolejne klikanie tego samego nagłówka powoduje sortowanie według wartości rosnących lub malejących. W wybranej (aktywnej) kolumnie udostępnione jest dodatkowo wyszukiwanie według początkowych znaków opisu. W celu jego zastosowania należy wpisać z klawiatury ten ciąg znaków.