Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Szablony księgowania

Drukuj

Panel (Okno) Szablony księgowania

W tym panelu możliwe jest dodawanie i usuwanie szablonów księgowania, a następnie ich definiowanie. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_klonuj

otwiera okno definiowania szablonu księgowania dla kopii podświetlonego szablonu. Umożliwia na podstawie istniejącego szablonu zdefiniowanie nowego.

 

bu_wlasc

otwiera okno definiowania szablonu księgowania dla podświetlonego szablonu

 

bu_lsrd

otwiera okno dialogu Szablon zawierającego listę środków trwałych i listę umów LWD przypisanych do podświetlonego szablonu.

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista szablonów księgowań.

 

Nieaktywny

W tej kolumnie znajduje się pole wyboru, którego zaznaczenia powoduje zniknięcie pozycji z rozwijanych list w innych oknach modułu.