Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Lata działalności

Drukuj

Panel Lata działalności

W tym panelu należy zdefiniować kolejne lata działalności firmy oraz kwoty ulg inwestycyjnych przypadające dla roku, które następnie będą podstawą wyliczeń w module.

 

Przydzielenie kwoty ulgi inwestycyjnej dla środka trwałego musi nastąpić przed wyznaczeniem dla niego amortyzacji planowanej.

Jeżeli w module będą naliczane umorzenia środków objętych ograniczeniami podatkowymi w trakcie obowiązywania tych ograniczeń (np. będzie naliczana amortyzacja za rok 1996 środków aktualizowanych w roku 1995), należy zdefiniować lata rozpoczynając od 1994, nawet jeżeli amortyzacja będzie naliczana dopiero w roku 1996. W przeciwnym przypadku nie będzie można poprawnie zdefiniować ograniczeń podatkowych.

 

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista lat działalności. Lista ma formę tabeli zawierającej cztery kolumny.

 

Nazwa roku

W tej kolumnie należy wpisać nazwę kolejnego roku działalności. Nazwy kolejnych lat działalności oraz daty początku i końca roku powinny być identyczne ze stosowanymi dla firmy w module finansowo-księgowym.

 

Początek

W tej kolumnie należy wpisać w formacie RRRR-MM-DD datę początku roku działalności. Jeżeli na liście jest zdefiniowany poprzedni rok, moduł automatycznie wpisze w tej kolumnie następny dzień po dacie końca poprzedniego roku.

 

Koniec

W tej kolumnie należy wpisać w formacie RRRR-MM-DD datę końca roku działalności. Jeżeli na liście jest zdefiniowany poprzedni rok, moduł podpowie w tej kolumnie datę przesuniętą o rok w stosunku do końca poprzedniego roku.

 

Kwota ulgi

W tej kolumnie należy wpisać kwotę ulgi przypadającą dla wybranego roku.

 

Nazwy kolejnych lat działalności oraz daty początku i końca roku mogą być identyczne ze stosowanymi dla firmy w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Data końca roku powinna być ostatnim dniem miesiąca, w przeciwnym razie dodanie kolejnego roku nie będzie możliwe, ponieważ rok będzie traktowany jak ostatni rok działalności firmy.